XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.07.2016

  1. Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Para­fial­ny Zespół Cari­tas. Za tydzień ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na fun­dusz remon­to­wy.
  2. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje obo­wią­zu­je zmie­nio­ny gra­fik Mszy św. w nie­dzie­le: nie ma Mszy św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le oraz Mszy św. o g. 16:00 ani nie­szpo­rów o g. 17:00.
  3. Dodat­ko­wa Msza św. w nie­dzie­lę jest o g. 20:00, nato­miast kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je tyl­ko po połu­dniu: od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 18:00.
  4. Biu­ro Radia Mary­ja orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy w dniu 10.07. (nie­dzie­la) na corocz­ne spo­tka­nie Rodzi­ny Radia Mary­ja. Infor­ma­cje i zapi­sy w Biu­rze Radia Mary­ja, któ­re obec­nie znaj­du­je się w pod­zie­miach Domu Katechetycznego.
  5. Mini­ster­stwo Zdro­wia wysto­so­wa­ło apel do wier­nych Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce o dołą­cze­nie do gro­na hono­ro­wych daw­ców krwi. Wię­cej
  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Wacław Tade­usz Try­bu­ra lat 85, Wła­dy­sła­wa Tere­sa Sro­ka lat 76 i Hele­na Król lat 91.