XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.07.2019

Wyłączone
  1. Gru­pa Modli­tew­na św. o. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go w naj­bliż­szy wto­rek – 23 lip­ca na róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  2. W kolej­nym tygo­dniu, w śro­dę 31 lip­ca zosta­nie odpra­wio­na Msza św. o g. 17:30 w inten­cji Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. Ser­decz­nie zapraszamy.

  3. W czwar­tek 25 lip­ca przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa, patro­na kie­row­ców. Z tej racji w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 28 lip­ca po Mszach św. o g. 10:00 i 11:30 będzie miał miej­sce obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kie­row­ców i pojaz­dów mechanicznych.

  4. Skle­pik para­fial­ny do koń­ca sierp­nia będzie zamknięty.

  5. Kan­ce­la­ria para­fial­na do koń­ca sierp­nia będzie czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30.

  6. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów oso­by nawie­dza­ją­ce kościo­ły, a zwłasz­cza uczest­ni­czą­ce w Mszy świę­tej, zobo­wią­za­ne są do god­ne­go stro­ju. Pamię­taj­my o tym rów­nież pod­czas cere­mo­nii ślub­nych: strój wesel­ny czę­sto nie jest odpo­wied­ni na litur­gię w kościele.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jani­na Cho­ło­niew­ska l.83, Marek Nalej l. 65, Zbi­gniew Strze­lec l. 65, Ste­fan Bzy­mek l. 77.