XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.07.2018

Wyłączone
  1. Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza w ponie­dzia­łek 23 lip­ca na róża­niec o g. 17:00 i mszę św. o g. 17:30.

  2. W śro­dę 25 lip­ca przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa, patro­na kie­row­ców. Z tej racji w następ­ną nie­dzie­lę po mszach świę­tych o g. 10:00, 11:30 i 19:00 będzie miał miej­sce obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kie­row­ców i pojaz­dów mechanicznych.

  3. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni powsze­dnie odpra­wia­my rano tyl­ko jed­ną mszę św. o g. 7:00. Spo­wiedź 15 minut przed mszą świę­tą, czy­li od 6:45. Nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem godzi­ny mszy świę­tych bez zmian. 

  4. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje tyl­ko po połu­dniu: od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 18:00.

  5. Skle­pik para­fial­ny do 5 sierp­nia jest zamknię­ty. Pra­sę kato­lic­ką moż­na nabyć w zakrystii.