XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.07.2018

  1. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za hoj­ność oka­za­ną z oka­zji tacy inwe­sty­cyj­nej, któ­rą zbie­ra­my w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Niech Bóg wyna­gro­dzi Wam stokrotnie.

  2. Przy­po­mi­na­my, że z racji roz­po­czę­cia waka­cji od 1 lip­ca zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych: w dni powsze­dnie rano jest jed­na msza św. o g. 7:00 i spo­wiedź o godz. 6:45 czy­li 15 minut przed roz­po­czę­ciem mszy, nato­miast wie­czo­rem porzą­dek mszy św. pozo­sta­je bez zmian. W nie­dzie­le msze św. o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00 i 19:00. W lip­cu i sierp­niu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko po połu­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku w g. 16:00 – 18:00.

  3. W lip­cu kiosk para­fial­ny jest nie­czyn­ny, nato­miast moż­na nabyć pra­sę kato­lic­ką w zakrystii.

  4. Zmar­li para­fia­nie: Śp. Józe­fa Gar­bo­liń­ska l. 87, Śp. Sta­ni­sław Lipiec l. 87, Śp. Zofia Gabry­el­ska l. 99.