XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.07.2021

  1. Dzi­siaj z woli Papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych, z racji wspo­mnie­nia świę­tych Joachi­ma i Anny — dziad­ków Pana Jezu­sa. Wszyst­kim Senio­rom życzy­my wsta­wien­nic­twa Ich patronów.

  2. Dzi­siaj w całej Pol­sce swo­ją modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my poszko­do­wa­nych w kata­kli­zmach w naszym kra­ju i Euro­pie. Ofia­ry moż­na zło­żyć do puszek wycho­dząc z kościoła.

  3. Dzi­siaj po Mszach świę­tych odby­wa się przed kościo­łem poświę­ce­nie pojazdów.

  4. Tak­że dzi­siaj swo­je imie­ni­ny obcho­dzi ks. Gia­co­mo Calo­re. Życzy­my wszel­kich potrzeb­nych łask. Msza św. w Jego inten­cji będzie 15 sierpnia.

  5. W dniach 5 — 14 sierp­nia z kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny na Sta­rym Mie­ście wyru­szy 41 War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na. Zapi­sy on line na stro­nie wapm.waw.pl, nato­miast w dniach 6 – 14 sierp­nia z kościo­ła ojców Pau­li­nów przy ul. Dłu­giej wyru­szy War­szaw­ska Pie­sza Piel­grzym­ka. Szcze­gó­ły na plakatach.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę 1 sierp­nia będzie­my obcho­dzić 77 rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści są orga­ni­zo­wa­ne przez Urząd Dziel­ni­cy War­sza­wa Wło­chy o godz. 11.00 przy pomni­ku — kaplicz­ce (róg ul. Żwir­ki i Wigu­ry oraz ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków. O godz. 17.00 tra­dy­cyj­nie usły­szy­my wycie syren i bicie dzwo­nów, zatrzy­maj­my się wte­dy, by uczcić pamięć Powstań­ców War­szaw­skich. Z tej racji w sobo­tę 31.07 orga­ni­zu­je­my rajd rowe­ro­wy na gro­by powstań­ców na War­szaw­skiej Woli. Zbiór­ka przed kościo­łem o godz. 10.00. Pro­si­my o zabra­nie zniczy.