XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.07.2021

Wyłączone
  1. Tra­dy­cyj­nie 5 sierp­nia sprzed kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie wyru­szy 41. War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na. Będzie jej towa­rzy­szyć hasło – sło­wa św. Paw­ła — „Obyś na nowo roz­pa­lił cha­ry­zmat”. W tym roku zapi­sy tyl­ko dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez stro­nę inter­ne­to­wą piel­grzym­ki: www.wapm.waw.pl

  2. War­szaw­ska Piel­grzym­ka Pau­liń­ska pod hasłem “Józef Mąż Maryi” wyru­szy na Jasną Górę 6 sierp­nia. Zapi­sy na piel­grzym­kę będą się odby­wać rów­nież poprzez stro­nę inter­ne­to­wą: warszawa.paulini.pl w dniach od 15 do 31 lip­ca, nato­miast w dniach 1 – 5 sierp­nia będzie moż­na się zapi­sać sta­cjo­nar­nie na ul. Dłu­giej 3 w koście­le OO. Pau­li­nów w godz. od 9.00 do 19.00. Infor­ma­cje na tabli­cy ogło­szeń. Ser­decz­nie zachę­ca­my do piel­grzy­mo­wa­nia i pro­si­my o modli­twę w inten­cji naszej parafii.

  3. W ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Sio­stry Elż­bie­ty Róży Czac­kiej zachę­ca­my do odwie­dze­nia dedy­ko­wa­nej temu wyda­rze­niu stro­ny inter­ne­to­wej www.beatyfikacja.info Moż­na tam zna­leźć wszyst­kie aktu­al­no­ści na ten temat. For­mą przy­go­to­wa­nia do tego wyda­rze­nia będą też 33-dnio­we reko­lek­cje Beatyfikacja33 z frag­men­ta­mi naucza­nia Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia i Mat­ki Czac­kiej dostęp­ne od 6 sierp­nia poprzez stro­nę inter­ne­to­wą www.beatyfikacja33.pl oraz media spo­łecz­no­ścio­we. Infor­ma­cje na tabli­cy ogłoszeń.

  4. W następ­ną nie­dzie­lę 25 lip­ca przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa – patro­na kie­row­ców. Tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych odbę­dzie się po mszach o g. 10:00, 11:30 i 19:00.

  5. Nie­dzie­la 25 lip­ca to rów­nież wspo­mnie­nie św. Jaku­ba Apo­sto­ła — dzień imie­nin nasze­go wika­riu­sza — ks. Gia­co­mo Calo­re. Sole­ni­zant będzie jed­nak w tym dniu prze­by­wał na urlo­pie dla­te­go msze świę­tą w Jego inten­cji i życze­nia prze­ło­ży­my na 15 sierp­nia. Wte­dy też poże­gna­my ks. Gia­co­mo, któ­ry roz­pocz­nie w tym roku stu­dia dok­to­ranc­kie w Krakowie.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w pią­tek 23 lip­ca na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o godz.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Krzysz­tof Kar­czem­ny l. 60, Zofia Tere­sa Macie­jow­ska l. 93, Iwo­na Maziarz l. 75, Miro­sła­wa Danu­ta Osuch l. 54, Andrzej Bogu­sław Sowa l. 81.