XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.08.2018

  1. Dzi­siaj uro­czy­ście żegna­my księ­ży odcho­dzą­cych z naszej Para­fii: ks. Paw­ła Rogal­skie­go na mszy św. o g. 10:00 i ks. Rober­to Rinal­do o g. 19:00. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Księ­żom za ich zaan­ga­żo­wa­nie i pra­cę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii. Życzy­my, aby cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Bóg ich obda­rzył, i któ­ry­mi mogli­śmy się cie­szyć w naszej wspól­no­cie para­fial­nej, mogli teraz roz­wi­jać w służ­bie ludo­wi Boże­mu w nowych miej­scach swo­jej posłu­gi kapłań­skiej. Zapew­nia­my o naszej wdzięcz­nej pamię­ci i modlitwie.

  2. Infor­mu­je­my, że 7 wrze­śnia w naszej para­fii będzie­my gościć reli­kwie Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, któ­rych uży­czy nam Sank­tu­arium Krzy­ża Świę­te­go na Świę­tym Krzy­żu, pro­wa­dzo­ne przez Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej, któ­rzy współ­pra­cu­ją z naszą para­fią wspo­ma­ga­jąc nas dusz­pa­ster­sko. Dom zakon­ny Misjo­na­rzy Obla­tów na Ocho­cie przy ul. Lan­gie­wi­cza obcho­dzi w tym roku swo­je czter­dzie­sto­le­cie i poprzez pere­gry­na­cję reli­kwii w wybra­nych kościo­łach War­sza­wy Ojco­wie chcą wyra­zić swo­ją wdzięcz­ność Bogu za sta­ły pobyt i dzia­łal­ność w Sto­li­cy. Już dzi­siaj zapra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w tych uro­czy­sto­ściach. O szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wać pod koniec sierpnia.

  3. Skle­pik para­fial­ny otwar­ty będzie od przy­szłej nie­dzie­li. Dzi­siaj pra­sę kato­lic­ką moż­na nabyć w zakrystii.

  4. Para­fia zatrud­ni kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go oraz zakry­stian­kę. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  5. Piel­grzy­mom wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę życzy­my uda­nych reko­lek­cji w dro­dze i pro­si­my o modli­twę w inten­cji naszej parafii.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Danu­ta Kacza­now­ska l. 88, Grze­gorz Paweł Antoń­czak l. 58, Sta­ni­sła­wa Pał­czyń­ska l. 92, Tade­usz Jan Lisow­ski l. 87, Wal­de­mar Marian Weber l. 79