XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.08.2018

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tace prze­zna­czo­ne są na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Ofia­ro­daw­com, któ­rzy wspie­ra­ją nas swo­ją modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. W ostat­nim tygo­dniu wymie­nio­na zosta­ła część dachu, któ­ra była powo­dem zale­wa­nia pod­da­sza. Remont dachu ple­ba­nii nie był prze­wi­dzia­ny, wyda­wa­ło się, że dach jest sto­sun­ko­wo nowy i w dobrym sta­nie, ale oka­za­ło się, że i tutaj koniecz­na jest przy­naj­mniej czę­ścio­wa interwencja.

  2. W śro­dę 15 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na. Po mszy św. o g. 17:00 Lita­nia Lore­tań­ska. O g. 20:30 Cari­tas Pol­ska zapra­sza na pl. Pił­sud­skie­go na nie­pod­le­gło­ścio­we wido­wi­sko mul­ti­me­dial­ne. Wstęp wol­ny. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie i ulotkach.

  3. Legion Maryi orga­ni­zu­je 8 wrze­śnia dorocz­ną piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje nt. pro­gra­mu wyjaz­du i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  4. S. Kata­rzy­na Hałas, prze­ło­żo­na Domu Zakon­ne­go Córek Bożej Miło­ści przy ul. Tapi­cer­skiej zosta­ła skie­ro­wa­na decy­zją Władz Zakon­nych do domu zakon­ne­go w Biel­sku — Bia­łej. Dzię­ku­je­my s. Kata­rzy­nie za 5 lat pra­cy kate­che­tycz­nej w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 88 i za zaan­ga­żo­wa­nie w dusz­pa­ster­stwo naszej para­fii. Życzy­my Sio­strze wie­lu Bożych łask w nowym miej­scu pra­cy. S. Kin­ga Czysz­pak obej­mie po s. Kata­rzy­nie funk­cję prze­ło­żo­nej domu na Tapi­cer­skiej. Ser­decz­ne gra­tu­la­cje dla Sio­stry Kingi.

  5. Para­fia zatrud­ni kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go oraz zakry­stian­kę. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ste­fan Kaniuk l. 88, Maria Tere­sa Zim­ny l. 89