XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.09.2020

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hojność.

  2. W ponie­dzia­łek 14 wrze­śnia Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W tym roku z powo­du pan­de­mii w cza­sie Tru­du­um Pas­chal­ne­go więk­szość Para­fian nie mogła uczest­ni­czyć w ado­ra­cji Krzy­ża w Wiel­ki Pią­tek. Jutrzej­sze Świę­to jest oka­zją do reflek­sji nad krzy­żem Chry­stu­sa i nad sen­sem krzy­ża w naszym życiu. Zbie­ra­na jutro taca prze­zna­czo­na będzie na Grób Pań­ski w Jero­zo­li­mie. Po mszy św. o g. 17:30 krót­ka wspól­na ado­ra­cja krzy­ża. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Msze świę­te w tym dniu według porząd­ku powszedniego.

  3. Kan­dy­da­ci do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, któ­rzy kon­ty­nu­ują przy­go­to­wa­nie, zapro­sze­ni są w ponie­dzia­łek 14 wrze­śnia na mszę św. o g. 18:30 i spo­tka­nie. Ter­min nowe­go kur­su przy­go­to­wu­ją­ce­go do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zosta­nie poda­ny pod koniec września.

  4. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią, któ­ra jest pod spodem bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my je do ust, spo­ży­wa­jąc Je od razu. Nigdy nie odcho­dzi­my z Komu­nią św. do ław­ki, nie wycią­ga­my po Komu­nię św. tyl­ko jed­nej ręki, nie chwy­ta­my też Komu­nii św. dopó­ki nie spo­cznie na naszej dłoni.

  5. Rodzi­ców dzie­ci w wie­ku od nie­mow­la­ków do 6 lat zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w ankie­cie doty­czą­cej moż­li­wo­ści zor­ga­ni­zo­wa­nia odręb­nej mszy świę­tej z udzia­łem tej gru­py wie­ko­wej. Ankie­ta znaj­du­je się na skar­bo­nach przy fila­rach na koń­cu kościoła.

  6. Buduj­my wię­zi” — to hasło tego­rocz­ne­go, X Tygo­dnia Wycho­wa­nia w Pol­sce. Potrze­ba rela­cji nale­ży do naj­waż­niej­szych potrzeb czło­wie­ka. Potrze­by te sta­ły się szcze­gól­nie wyraź­ne wobec wyzwań, jakie posta­wi­ła przed nami sytu­acja pan­de­mii. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej moż­na zapo­znać się z Listem Paster­skim Bisku­pów Pol­skich podej­mu­ją­cym tę problematykę.

  7. W sobo­tę 19 wrze­śnia na mszy św. o g. 10:00 pierw­szy raz przyj­mą Komu­nię św. dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88. Dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian. Rów­nież w sobo­tę o g. 12:00 msza św. rocz­ni­co­wa dla wszyst­kich dzie­ci, któ­re przy­ję­ły I Komu­nię w ubie­głym roku. 

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Zofia Szmyt l. 87; Euge­nia Szwarc – Kra­suc­ka l. 90; Andrzej Ści­bor l. 80; Mie­czy­sław Sta­ni­sław Wści­ślak l. 84; Zofia Budziń­ska l. 95