XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.09.2020

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Wraz z wolon­ta­riu­sza­mi Cari­tas zapra­sza­my też w naj­bliż­szą sobo­tę kolej­ny raz na akcję „otwar­ta sza­fa” – Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by wypo­sa­żyć się w ubra­nia nie wyda­jąc nawet zło­tów­ki. Moż­na będzie wybie­rać samo­dziel­nie spo­śród rze­czy uży­wa­nych wyło­żo­nych na pół­kach i wie­sza­kach. „Otwar­ta sza­fa” sta­nie na tere­nie zie­lo­nym przed kościo­łem od ul. Saba­ły w sobo­tę 12 lip­ca od g. 11:00 do 13:30. Do „otwar­tej sza­fy” moż­na też prze­ka­zać ubra­nia w dobrym stanie. 

  2. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. O g. 15:30 spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca.

  3. Od 1 wrze­śnia powró­ci­li­śmy do cało­rocz­ne­go gra­fi­ku mszy świę­tych w nie­dzie­le i dni powsze­dnie. Dzie­ci zapra­sza­my w nie­dzie­le na mszę świę­tą o g. 11:15 do dol­ne­go kościo­ła. W dni powsze­dnie powró­ci­ły msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00. Kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 18:00 oraz przed połu­dniem we wtor­ki i piąt­ki w godzi­nach 11:00 – 13:00. Otwar­ty jest już rów­nież skle­pik para­fial­ny. Lide­rzy grup para­fial­nych pro­sze­ni są o kon­takt z księż­mi opie­ku­na­mi, aby usta­lić har­mo­no­gram spotkań.

  4. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 czy­ta­ne będą Wypo­min­ki.

  5. Rów­nież w ponie­dzia­łek o g. 19:15 spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej. We wto­rek o 19:15 spo­tka­nie Rady Duszpasterskiej.

  6. Kan­dy­da­ci do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, któ­rzy kon­ty­nu­ują przy­go­to­wa­nie zapro­sze­ni są w ponie­dzia­łek 14 wrze­śnia na mszę św. o g. 18:30 i spo­tka­nie. Ter­min nowe­go kur­su przy­go­to­wu­ją­ce­go do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zosta­nie poda­ny pod koniec września.

  7. Legion Maryi orga­ni­zu­je 12 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  8. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią, któ­ra jest pod spodem bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my je do ust, spo­ży­wa­jąc Je od razu. Nigdy nie odcho­dzi­my z Komu­nią św. do ław­ki, nie wycią­ga­my po Komu­nię św. tyl­ko jed­nej ręki, nie chwy­ta­my też Komu­nii św. dopó­ki nie spo­cznie na naszej dłoni.

  9. Orga­ni­zu­je­my ankie­tę dla rodzi­ców dzie­ci w wie­ku od nie­mow­la­ków do 6 lat, doty­czą­cą moż­li­wo­ści zor­ga­ni­zo­wa­nia odręb­nej mszy świę­tej z udzia­łem tej gru­py wie­ko­wej. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o wypeł­nie­nie ankie­ty, któ­ra znaj­du­je się na skar­bo­nach przy fila­rach na koń­cu kościo­ła i zwrot do koszyczka.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Józef Wilk l. 87; Zbi­gniew Mro­czek l. 72; Mie­czy­sław Papros l. 86.