XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.09.2019

  1. Od kil­ku lat w cza­sie Wiel­kie­go Postu nasza para­fia zbie­ra fun­du­sze na pomoc cha­ry­ta­tyw­ną dla Syrii w ramach pro­gra­mu Cari­tas Pol­ska — Rodzi­na Rodzi­nie. W tym roku oprócz pomo­cy kon­kret­nym rodzi­nom uda­ło się nam wes­przeć tak­że mikro­pro­jekt gospo­dar­czy: pomoc w uru­cho­mie­niu skle­pi­ku rodzin­ne­go w Alep­po. Za tydzień 22 wrze­śnia przy­ja­dą do nas goście z Syrii i z Cari­tas Pol­ska koor­dy­nu­ją­cy ten pro­gram, aby podzię­ko­wać za oka­za­ne wspar­cie i opo­wie­dzieć o sytu­acji w tym kra­ju. Po każ­dej po mszy świę­tej będzie moż­li­wość roz­mo­wy z gość­mi przy spe­cjal­nym sto­isku Cari­tas oraz wspar­cia mate­rial­ne­go, a wie­czo­rem zapra­sza­my wszyst­kich na g. 18:00 do dol­ne­go kościo­ła na spo­tka­nie: pla­nu­je­my krót­ki kon­cert muzy­ki syryj­skiej, film o Alep­po i panel dyskusyjny.

  2. Skle­pik para­fial­ny orga­ni­zu­je dzi­siaj przed kościo­łem, w godz. 8:30 – 14:30, wyprze­daż ksią­żek i dewo­cjo­na­liów. Zapraszamy.

  3. Ks. Sła­wo­mir zapra­sza mini­stran­tów i lek­to­rów na spo­tka­nie we wto­rek 17 wrze­śnia o g. 19:00. Zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców mini­stran­tów do zapo­zna­nia się z nowym księ­dzem Opiekunem.

  4. Pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie scho­li mło­dzie­żo­wej odbę­dzie się w pią­tek 20 wrze­śnia o g. 19:45 w domu kate­che­tycz­nym. Ks. Gia­co­mo ser­decz­nie zapra­sza na spo­tka­nie rów­nież nowe oso­by, któ­re swo­im śpie­wem lub grą na instru­men­cie chcia­ły­by włą­czyć się w dzia­łal­ność scholi.

  5. Kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia z klas ósmych szkół pod­sta­wo­wych oraz pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych z rodzi­ca­mi oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu zapra­sza­my na mszę św. w śro­dę 18 wrze­śnia o g. 18:30 i spo­tka­nie informacyjne.

  6. Na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii moż­na zapo­znać się z Orę­dziem Papie­ża Fran­cisz­ka na 53. Świa­to­wy Dzień Środ­ków Komu­ni­ko­wa­nia Społecznego.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Elż­bie­ta Maria Kierz­kow­ska l. 76