XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.09.2019

Wyłączone
  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy mate­rial­nie wspie­ra­ją potrze­by remon­to­we naszej para­fii. Dzię­ki temu może­my postę­po­wać z pra­ca­mi remon­to­wy­mi w budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wy­wać remont kościo­ła. Pro­si­my też o modli­twę w tej inten­cji. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki prze­pro­wa­dza­ją zbiór­kę na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.

  2. Kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia z klas ósmych szkół pod­sta­wo­wych oraz pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych z rodzi­ca­mi oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu zapra­sza­my na mszę św. w śro­dę 18 wrze­śnia o g. 18:30 i spo­tka­nie informacyjne.

  3. Lide­rów grup i wspól­no­tach para­fial­nych zapra­sza­my do kon­tak­tu z księż­mi opie­ku­na­mi, aby usta­lić har­mo­no­gram spotkań.

  4. Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie pro­wa­dzi rekru­ta­cję na nastę­pu­ją­ce kie­run­ki stu­diów: dwu­se­me­stral­ne Stu­dium Ani­ma­cji Mał­żeń­skiej, opar­te głów­nie na warsz­ta­tach, prze­zna­czo­ne jest dla par mał­żeń­skich, któ­re pra­gną pogłę­bić tajem­ni­ce rela­cji rodzin­nej, a w przy­szło­ści poma­gać innym oso­bom w poko­ny­wa­niu kry­zy­sów mał­żeń­skich. Dru­ga pro­po­zy­cja to trzy­se­me­stral­ne Pody­plo­mo­we Stu­dia Teo­lo­gicz­no-Kate­che­tycz­ne, któ­re przy­go­to­wu­ją do pod­ję­cia pra­cy w cha­rak­te­rze nauczy­cie­li reli­gii. Rów­nież Wydział Teo­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go orga­ni­zu­je kur­sy umoż­li­wia­ją­ce zdo­by­cie wie­dzy biblij­no-teo­lo­gicz­nej. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

  5. Ośro­dek Doku­men­ta­cji Życia i Kul­tu Bł. Ks. Jerze­go Popie­łusz­ki miesz­czą­cy się przy para­fii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w War­sza­wie zachę­ca do skła­da­nia świa­dectw jego życia i posłu­gi. W sobo­tę 14 wrze­śnia, w Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, przy­pa­da 72 rocz­ni­ca uro­dzin ks. Jerze­go Popiełuszki.

  6. Zapra­sza­my narze­czo­nych na kolej­ną edy­cję kur­su przed­mał­żeń­skie­go. Kurs „Radość i nadzie­ja” będzie pro­wa­dzo­ny meto­dą warsz­ta­to­wą w osiem kolej­nych ponie­dział­ków od 18.30 do 21.30. Począ­tek 7 października.

    Zapi­sy i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz pod adre­sem: narzeczeni.franciszek@gmail.com

  7. Legion Maryi orga­ni­zu­je 14 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę. W pla­nie jest rów­nież nawie­dze­nie Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Patron­ki Rodzin w Leśnio­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej i sklepiku.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Sta­ni­sław Brych l. 69, Gra­ży­na Maria Dębek l. 69