XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.10.2021

Wyłączone
 1. W dniach 9 i 10 paź­dzier­ni­ka odby­ło się w Rzy­mie Uro­czy­ste roz­po­czę­cie XVI Zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Syno­du Bisku­pów, któ­re­go temat brzmi: „Ku Kościo­ło­wi syno­dal­ne­mu: komu­nia, uczest­nic­two i misja” Faza die­ce­zjal­na Syno­du w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej roz­pocz­nie się dzi­siaj Mszą Świę­tą odpra­wio­ną w archi­ka­te­drze war­szaw­skiej o godz. 11.00 pod prze­wod­nic­twem Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Obec­ni będą przed­sta­wi­cie­le róż­nych grup i wspól­not, rów­nież przed­sta­wi­cie­le naszej para­fii. Do koń­ca tego roku kon­sul­ta­cje syno­dal­ne odbę­dą się w para­fiach, o szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wać na bie­żą­co. Die­ce­zjal­ne spo­tka­nie pre­sy­no­dal­ne pla­no­wa­ne jest na marzec 2022 w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej. Ponad­to śro­do­wi­ska i oso­by, któ­re chcia­ły­by zabrać głos na tym eta­pie, będą mogły sko­rzy­stać ze stro­ny inter­ne­to­wej, któ­ra od dzi­siaj zosta­nie uru­cho­mio­na przez Archi­die­ce­zję War­szaw­ską. Powo­ła­ne do tego oso­by nawią­żą z nimi kontakt.

 2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmarłych.

 3. Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my na Bal Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry odbę­dzie się 31 paź­dzier­ni­ka w koście­le dol­nym o godzi­nie 16. Pod­czas balu prze­wi­dzia­ne są gry i zaba­wy dla dzie­ci oraz lote­ria z nagro­da­mi. Zachę­ca­my do prze­bra­nia się za dowol­ne­go świę­te­go lub świę­tą. W zakry­stii moż­na nabyć bile­ty wstę­pu, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny nagrody.

 4. Scho­la mło­dzie­żo­wa Lau­da­to Si zapra­sza do przy­łą­cze­nia się nowych osób. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zgła­sza­nie się po mszy świę­tej do zakry­stii. Opie­ku­nem scho­li jest ks. Kamil.

 5. W sobo­tę 16 paź­dzier­ni­ka pod­czas Mszy świę­tej w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej bp Michał Jano­cha udzie­lił posłu­gi lek­to­ra­tu uczest­ni­kom kur­su lek­tor­skie­go, wśród nich jest nasz para­fia­nin Michał Gil. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my. W ponie­dzia­łek 18 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na g. 18:30 wszyst­kich nowych kan­dy­da­tów, któ­rzy chcie­li­by słu­żyć przy ołta­rzu jako ministranci.

 6. Przez cały paź­dzier­nik odpra­wia­my codzien­nie nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00 oraz dla dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 17:15 od ponie­dział­ku do piątku.

 7. We wto­rek, 19 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 37. rocz­ni­ca męczeń­skiej śmier­ci bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki. W pią­tek 22 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II, w nie­dzie­lę 24 paź­dzier­ni­ka Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną. To dzień modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go misji na świe­cie, taca prze­zna­czo­na będzie na misje.

 8. We wto­rek 19 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia i ich rodzi­ców. Pod­czas mszy świę­tej o g. 18:30 kan­dy­da­ci zło­żą swo­je deklaracje.

 9. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w sobo­tę 23 paź­dzier­ni­ka na Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

 10. Przy­po­mi­na­my, że moż­na już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wal­de­mar Józef Pakul­ski l. 91, Paweł Napiór­kow­ski l. 37.