XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.10.2021

  1. Dzi­siaj świę­tu­je­my XXI Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 roku. Sty­pen­dia wypła­ca­ne przez fun­da­cję tysiąc­om uczniów i stu­den­tów z całej Pol­ski pozwa­la­ją im roz­wi­jać swo­je talenty.

  2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się aktyw­nie w przy­go­to­wa­nie i świę­to­wa­nie odpu­stu para­fial­ne­go. Krew odda­ło 30 hono­ro­wych krwio­daw­ców. Ofia­ry zebra­ne ze sto­isk z cia­sta­mi zosta­ły prze­zna­czo­ne na potrze­by naszej para­fii, m.in. na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne Caritas.

  3. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Obec­nie trwa­ją pra­ce remon­to­we na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­ce pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej. Wsta­wio­ne zosta­ły już nowe powięk­szo­ne okna i drzwi, wyla­ne zosta­ły pod­ło­gi, poło­żo­no insta­la­cje grzew­cze, wod­no-kana­li­za­cyj­ne, elek­trycz­ne i tele­in­for­ma­tycz­ne, docie­plo­na i poma­lo­wa­na zosta­ła ele­wa­cja. Obec­nie trwa­ją pra­ce tyn­kar­skie przy­go­to­wu­ją­ce pomiesz­cze­nia do koń­co­wej fazy wykoń­cze­nio­wej. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym i gru­pom para­fial­nym, wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i materialnie.

  4. Przez cały paź­dzier­nik odpra­wia­my codzien­nie nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00 oraz dla dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 17:15 od ponie­dział­ku do piątku.

  5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.

  6. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii św. udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej wypro­sto­wa­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my Je do ust, spo­ży­wa­jąc Je od razu. Nigdy nie odcho­dzi­my z Komu­nią św. do ław­ki, nie wycią­ga­my po Komu­nię św. tyl­ko jed­nej ręki, nie chwy­ta­my też Komu­nii św., dopó­ki nie spo­cznie na naszej dłoni.

  7. Roz­po­czy­na­my nowy kurs przy­go­to­wu­ją­cy do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Zapra­sza­my mło­dzież klas ósmych oraz oso­by star­sze, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły tego sakra­men­tu. Msza św. i spo­tka­nie dla mło­dzie­ży wraz z rodzi­ca­mi we wto­rek 12 paź­dzier­ni­ka o g. 18:30. Od ponie­dział­ku 11 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na się też kurs dla narze­czo­nych o g. 19:30 w dol­nym kościele.

  8. Od ponie­dział­ku 11 paź­dzier­ni­ka moż­na będzie już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.

  9. Scho­la mło­dzie­żo­wa Lau­da­to si zapra­sza na spo­tka­nie w naj­bliż­szy pią­tek po mszy św. o g. 18:30. Zapra­sza­my oso­by chęt­ne zarów­no do śpie­wa­nia jak i gra­nia na instru­men­tach muzycznych.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jadwi­ga Iza­be­la Cie­miń­ska l. 90, Ewa Anna Kro­piel­nic­ka l. 70, Lech Tade­usz Kosia­rek l. 83, Jani­na Ste­fa­nia Paw­łow­ska l. 83, Jani­na Bar­ba­ra Grze­bisz l. 84