XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.10.2020

  1. Dzi­siaj Nie­dzie­la Misyj­na. Misją Kościo­ła jest ewan­ge­li­za­cja i dawa­nie świa­dec­twa wobec świa­ta. W naszej para­fii regu­lar­nie gości­my róż­nych misjo­na­rzy, któ­rych wspo­ma­ga­my ducho­wo i mate­rial­nie. Dzi­siej­sza taca w całym Koście­le prze­zna­czo­na jest na misje.

  2. W związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na tere­nie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Sko­rzy­sta­nie z dys­pen­sy ozna­cza, iż nie­obec­ność na mszy św. nie jest grze­chem. Zale­ce­nia sani­tar­ne w stre­fie czer­wo­nej nakła­da­ją na nas obo­wią­zek ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 1 oso­by na 7 m 2. Powierzch­nia nasze­go kościo­ła, któ­ry jest sto­sun­ko­wo duży, pozwa­la na uczest­nic­two w litur­gii do 134 osób w koście­le gór­nym i do 118 w koście­le dol­nym. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej wypro­sto­wa­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my Je do ust, spo­ży­wa­jąc od razu. Nigdy nie odcho­dzi­my z Komu­nią św. do ław­ki, nie wycią­ga­my po Komu­nię św. jed­nej ręki, nie chwy­ta­my też Komu­nii św., dopó­ki nie spo­cznie na naszej dłoni.

  3. Nasza Para­fia pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas poma­ga­my oso­bom pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  4. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my na Róża­niec o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci o g. 17:15 przy kaplicz­ce Mat­ki Bożej Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w koście­le dolnym.

  5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, tzw. Dzień Zadusz­ny. Wypo­min­ki za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.

  6. Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza w pią­tek 23 paź­dzier­ni­ka na Mszę św. o godz.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych gru­pa za wsta­wien­nic­twem św. o. Pio będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc

  7. W tym tygo­dniu przy­pa­da w ponie­dzia­łek 19 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie litur­gicz­ne bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki a w czwar­tek 22 paź­dzier­ni­ka św. Jana Paw­ła II.

  8. Przy­po­mi­na­my, że moż­na już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.

  9. W ponie­dzia­łek 26 paź­dzier­ni­ka mszą świę­tą o g. 18:30 roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dla uczniów klas ósmych szkół pod­sta­wo­wych oraz lice­ali­stów i osób doro­słych. Po mszy św. spo­tka­nie z ks. Sławomirem.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Marian Wło­dzi­mierz Para­dow­ski l. 90; Zofia Kry­sty­na Kamiń­ska l. 86; Wan­da Jani­na Kule­ta l. 70