XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.10.2020

  1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się aktyw­nie w przy­go­to­wa­nie i świę­to­wa­nie odpu­stu para­fial­ne­go. Miło nam poin­for­mo­wać, że zebra­li­śmy ponad 10 litrów krwi od hono­ro­wych krwio­daw­ców. To bar­dzo dobry wynik. Przy­po­mi­na­my, że moż­na zapi­sy­wać się do nowe­go chó­ru para­fial­ne­go, oso­by zain­te­re­so­wa­ne mogą zosta­wić swój adres mailo­wy w zakrystii.
  2. Dzi­siaj XX Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 roku. Sty­pen­dia wypła­ca­ne przez fun­da­cję tysiąc­om uczniów i stu­den­tów z całej Pol­ski pozwa­la­ją im roz­wi­jać swo­je talenty.
  3. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my na Róża­niec o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci o g. 17:15 przy kaplicz­ce Mat­ki Bożej Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w koście­le dolnym.
  4. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim dobro­czyń­com naszej para­fii. Za tydzień z racji Dnia misyj­ne­go taca prze­zna­czo­na będzie na misje.
  5. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas pro­wa­dzi­my akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić” two­rząc listę osób z pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
  6. Mał­żeń­stwa, któ­re chcia­ły­by roz­po­cząć for­ma­cję we gru­pie Kościo­ła Domo­we­go zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie w sobo­tę 17 paź­dzier­ni­ka o g. 16:00 w pod­zie­miach domu parafialnego.
  7. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej wypro­sto­wa­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my Je do ust, spo­ży­wa­jąc Je od razu. Nigdy nie odcho­dzi­my z Komu­nią św. do ław­ki, nie wycią­ga­my po Komu­nię św. tyl­ko jed­nej ręki, nie chwy­ta­my też Komu­nii św., dopó­ki nie spo­cznie na naszej dłoni.
  8. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.
  9. Są jesz­cze wol­ne inten­cje mszal­ne na naj­bliż­szy tydzień. Od czwart­ku 15 paź­dzier­ni­ka moż­na będzie już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.
  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Jani­na Ana­sta­zja Gąstał l. 80; Bar­ba­ra Kazi­mie­ra Śla­dow­ska l. 79; Elż­bie­ta Stę­pień l. 77.