XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.10.2023

 1. Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę Misyj­ną pod hasłem „Misje ser­cem Kościo­ła”. Taca prze­zna­czo­na jest na misje. W naszej para­fii gości­my Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­rzy po każ­dej mszy świę­tej roz­pro­wa­dzać będą kalen­da­rze misyj­ne, jako cegieł­ki wspar­cia dla dzia­łal­no­ści misyj­nej zakonu.

 2. Dzi­siaj przy­pa­da tak­że wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II, przez cały dzień wysta­wio­ne są obok ołta­rza reli­kwie Świę­te­go. Z racji nie­dzie­li wspo­mnie­nie nie jest cele­bro­wa­ne litur­gicz­nie. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie po mszy o g. 11:30 w sali nad zakrystią.

 3. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku, bra­ku­je nam jesz­cze dużo, bo oko­ło 75% tej kwo­ty. Pro­si­my o wpła­ty na tacę, na kon­to para­fial­ne lub do skar­bon w koście­le. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remontowych.

 4. W paź­dzier­ni­ku zapra­sza­my na Róża­niec z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu codzien­nie o g. 18:00, dla dzie­ci o g. 17:15 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do czwartku.

 5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Moż­na też już zama­wiać inten­cje na msze świę­te w roku 2024.

 6. Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci i rodzi­ców na Bal Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka o 17:30 w dol­nym koście­le. Dzie­ci prze­bie­ra­ją się za wybra­ne­go Świę­te­go, naj­lep­sze prze­bra­nia będą nagra­dza­ne. Prze­wi­dzia­na modli­twa, zaba­wy, kon­kur­sy i poczę­stu­nek. Bile­ty u ks. Pawła.

 7. W sobo­tę 30 wrze­śnia Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na akcję „otwar­ta sza­fa”: gdzie moż­na będzie za dar­mo zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

 8. Dzi­siaj ostat­ni dzień zapi­sów na przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży naszej para­fii uczęsz­cza­ją­cej do klas ósmych szkół pod­sta­wo­wych oraz wszyst­kich star­szych, któ­rzy jesz­cze nie przy­ję­li tego sakra­men­tu. Kurs roz­pocz­nie się we wto­rek 24 paź­dzier­ni­ka mszą świę­tą o g. 18:30, po któ­rej odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. Michałem.

 9. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w ponie­dzia­łek 23 paź­dzier­ni­ka Mszę św. o godz. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

 10. Ojciec świę­ty Fran­ci­szek pro­si o pod­ję­cie w pią­tek 27 paź­dzier­ni­ka modli­twy i postu w inten­cji poko­ju, szcze­gól­nie w Izra­elu i na Ukra­inie. Legion Maryi zapra­sza w tym dniu na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miłosierdzia.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Leszek Tade­usz Szach­now­ski l. 76.