XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.10.2023

  1. Dzi­siaj XXIII Dzień Papie­ski, obcho­dzo­ny w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II. Cywi­li­za­cja życia”. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na Fun­da­cję Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Fun­da­cja od ponad 20 lat pro­wa­dzi pro­gram sty­pen­dial­ny wyrów­nu­ją­cy szan­se edu­ka­cyj­ne mło­dzie­ży, pocho­dzą­cej z małych miej­sco­wo­ści. W tym roku obej­mu­je pomo­cą ok. 2000 osób z 40 die­ce­zji Polski.

  2. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745,23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku, bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 80% tej kwo­ty. Pro­si­my o wpła­ty na tacę, na kon­to para­fial­ne lub do skar­bon w koście­le. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remontowych.

  3. W paź­dzier­ni­ku zapra­sza­my na Róża­niec z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu codzien­nie o g. 18:00, dla dzie­ci o g. 17:15 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do czwartku.

  4. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my od ponie­dział­ku 16 paź­dzier­ni­ka w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.

  5. Za tydzień 22 paź­dzier­ni­ka Nie­dzie­la Misyj­na. Będzie­my gościć Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­rzy roz­pro­wa­dzać będą kalen­da­rze misyj­ne, jako cegieł­ki wspar­cia dla dzia­łal­no­ści misyj­nej zakonu.

  6. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży z naszej para­fii uczęsz­cza­ją­cej do klas ósmych szkół pod­sta­wo­wych oraz wszyst­kich star­szych, któ­rzy jesz­cze nie przy­ję­li tego sakra­men­tu. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii do 22 paź­dzier­ni­ka. Kurs roz­pocz­nie się we wto­rek 24 paź­dzier­ni­ka mszą świę­tą o g. 18:30, po któ­rej odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. Michałem.

  7. Od ponie­dział­ku 16 paź­dzier­ni­ka przyj­mu­je­my inten­cje na msze świę­te w roku 2024.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.   Zbi­gniew Myślic­ki l. 91, Jani­na Sta­ni­sła­wa Sikor­ska l. 91, Anna Ire­na Kur­piew­ska l. 77.