XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.09.2020

  1. Dzi­siaj przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Z ini­cja­ty­wy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na pomoc dla uchodź­ców poszko­do­wa­nych w poża­rze na wyspie Les­bos w Gre­cji. Bisku­pi Pol­scy w ape­lu o wspar­cie napi­sa­li: „Wia­do­mo­ści i obra­zy poża­ru obo­zu i koczo­wi­ska i dra­ma­tycz­ny los kil­ku­na­stu tysię­cy uchodź­ców na wyspie Les­bos wywo­łu­ją prze­ra­że­nie i wzbu­dza­ją nie­zwy­kle dra­ma­tycz­ne ape­le o soli­dar­ność z ofia­ra­mi. (…) W tego­rocz­nym Orę­dziu na Dzień Migran­tów i Uchodź­ców papież Fran­ci­szek przy­wo­łu­jąc obraz ucie­ka­ją­cej do Egip­tu Świę­tej Rodzi­ny poma­ga nam dostrzec obec­ność Jezu­sa w ludziach zmu­szo­nych do uciecz­ki, aby oca­lić sie­bie. „Jeste­śmy wezwa­ni, by w ich twa­rzach roz­po­znać obli­cze Chry­stu­sa głod­ne­go, spra­gnio­ne­go, nagie­go, cho­re­go, obce­go i więź­nia, któ­ry jest dla nas wyzwa­niem (por. Mt 25, 31- 46). (…) Wszyst­kich wier­nych i ludzi dobrej woli pro­si­my o wspar­cie i gest soli­dar­no­ści przez pomoc mate­rial­ną i modli­twę”. Peł­ny tekst orę­dzia papie­ża Fran­cisz­ka moż­na prze­czy­tać na naszej stro­nie internetowej.

  2. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go o g. 15:30 i msza św. o g. 17:00.

  3. W następ­ną nie­dzie­lę 4 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Spe­cjal­nym gościem będzie ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Belem w Bra­zy­lii, któ­re­go reko­lek­cje w Wiel­kim Poście zosta­ły odwo­ła­ne z powo­du pan­de­mii. Dzie­ło misyj­ne ks. Car­lo­sa w Bra­zy­lii będzie moż­na wes­przeć modli­tew­nie oraz skła­da­jąc na ten cel ofia­rę przed kościo­łem. Odpu­sto­wi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa ple­ne­ro­wa i pro­mo­cja ksią­żek o ks. Janie Zie­ja oraz kon­kurs dla dzie­ci o św. Fran­cisz­ku. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. Nie­zbęd­ne infor­ma­cje dla daw­ców krwi moż­na uzy­skać w zakry­stii. Nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Na sumie odpu­sto­wej o g. 11:30 pierw­szy raz zaśpie­wa nasz nowy chór para­fial­ny pod dyrek­cją p. Jaku­ba Kacz­mar­ka. Wie­czo­rem na mszy św. o g. 19:00 pod prze­wod­nic­twem bp Pio­tra Jarec­kie­go mło­dzież naszej para­fii przyj­mie sakra­ment bierz­mo­wa­nia. Nie­dzie­la św. Fran­cisz­ka z ini­cja­ty­wy Ojca Świę­te­go dedy­ko­wa­na jest pro­mo­cji eko­lo­gii, w tym roku tema­tem prze­wod­nim będzie tro­ska o wodę. Jak co roku świę­tu nasze­go Patro­na towa­rzy­szy bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych. W przed­dzień uro­czy­sto­ści w sobo­tę 3 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my wszyst­kich ze swo­imi zwie­rzę­ta­mi na litur­gię o g. 12:00 przed kościołem.

  4. Orga­ni­zu­je­my para­fial­ne wyj­ście na film o ks. Janie Zie­ja w kinie Wisła w śro­dę 30 wrze­śnia o g. 18:00. Zniż­ko­we bile­ty po 16 zł na hasło: Para­fia Okęcie.

  5. Od czwart­ku 1 paź­dzier­ni­ka przez cały mie­siąc nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji nie będzie innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci o g. 17:15 przy kaplicz­ce Mat­ki Bożej Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w koście­le dol­nym, w czwart­ki z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakramentu.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz po połu­dniu od g. 16:30 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  7. Rodzi­ce dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły już 7 rok życia a nie przy­je­ły jesz­cze chrztu, mogą kon­tak­to­wać się w tej spra­wie z ks. Giacomo.

  8. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii św. udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; zawsze w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Zyg­munt Grzy­bow­ski l. 89; Daniel Łukasz Szaj­kow­ski l. 37; Ire­na Raj­mun­da Kotec­ka l. 90; Jerzy Wła­dy­sław Jadach l. 87