UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU — 04.10.2020

  1. Dzi­siaj w naszej para­fii Uro­czy­stość św. Fran­cisz­ka z Asy­żu — odpust para­fial­ny. Spe­cjal­nym gościem jest ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Belem w Bra­zy­lii, któ­re­go reko­lek­cje w Wiel­kim Poście zosta­ły odwo­ła­ne z powo­du pan­de­mii. Po mszy św. będzie moż­na przed kościo­łem chwi­lę poroz­ma­wiać z ks. Car­lo­sem i wes­przeć mate­rial­nie dzie­ło misyj­ne w Belem. Zachę­ca­my do obej­rze­nia wysta­wy ple­ne­ro­wej o ks. Janie Zie­ja, któ­rej towa­rzy­szy pro­mo­cja ksią­żek. Dzi­siaj moż­na też zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. Na sumie odpu­sto­wej o g. 11:30 debiu­tu­je nasz nowy chór para­fial­ny pod dyrek­cją p. Jaku­ba Kacz­mar­ka. Zachę­ca­my do zapi­sy­wa­nia się do chó­ru – pró­by odby­wa­ją się we wtor­ki o g. 19:00. Po mszach św. o g. 10:00, 11:30 i 13:00 zapra­sza­my do zatrzy­ma­nia się na chwi­lę przed kościo­łem, gdzie będą recy­to­wa­ne frag­men­ty Kwiat­ków św. Fran­cisz­ka. Na mszy św. o g. 19:00 pod prze­wod­nic­twem bp Pio­tra Jarec­kie­go mło­dzież naszej para­fii przyj­mu­je sakra­ment bierz­mo­wa­nia. Pole­ca­my modli­twie Para­fian mło­dzież i ich rodziny.

  2. Dzi­siaj o g. 15:30 spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w kapli­cy bocz­nej. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci o g. 17:15 przy kaplicz­ce Mat­ki Bożej Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w koście­le dol­nym, w czwart­ki z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakramentu.

  3. Rodzi­ce dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły już 7 rok życia a nie przy­je­ły jesz­cze chrztu, mogą kon­tak­to­wać się w tej spra­wie z ks. Giacomo.

  4. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w Wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji Różań­ca Wypo­min­ki będą odczy­ta­ne po mszy świętej.

  5. Za tydzień XX Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem będzie­my zbie­rać ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia”. 

  6. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej wypro­sto­wa­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my Je do ust, spo­ży­wa­jąc Je od razu. Nigdy nie odcho­dzi­my z Komu­nią św. do ław­ki, nie wycią­ga­my po Komu­nię św. tyl­ko jed­nej ręki, nie chwy­ta­my też Komu­nii św., dopó­ki nie spo­cznie na naszej dłoni.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp.  Hen­ry­ka Bier­nac­ka l. 87