XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.10.2016

  1. W ubie­gły wto­rek świę­to­wa­li­śmy odpust para­fial­ny ku czci św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Jeste­śmy wdzięcz­ni Panu Bogu za wszyst­kie dary, któ­ry­mi nas obda­rzył: za dar dobrej pogo­dy, za nad­zwy­czaj­ną fre­kwen­cję para­fian i gości, za pięk­ną litur­gię, któ­rą mogli­śmy cele­bro­wać i za wspa­nia­ły kon­cert i pik­nik. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie tego wyda­rze­nia. Owo­ce waszej pra­cy pozo­sta­ną w naszych ser­cach. Świa­do­mie nie chce­my wymie­niać niko­go z imie­nia i nazwi­ska. Niech sam Pan Bóg będzie dla was naj­lep­szą nagrodą.
  2. Trwa remont ple­ba­nii. Bar­dzo pro­si­my o mate­rial­ne wspar­cie tych prac. W tym mie­sią­cu roz­po­czy­na­my też wstęp­ne kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Jest to zada­nie histo­rycz­ne i odpo­wie­dzial­ne. Pra­ce z tym zwią­za­ne będą mia­ły odzwier­cie­dle­nie przez poko­le­nia. Pro­wa­dze­nie tych kon­sul­ta­cji nie­sie za sobą kosz­ty. Bar­dzo pro­si­my o pomoc finan­so­wą w tej spra­wie. Dzi­siaj z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ofia­ry moż­na też skła­dać do pusz­ki z napi­sem „na kościół” oraz wpła­cać bez­po­śred­nio na kon­to para­fii, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie internetowej.
  3. Rów­nież dzi­siaj obcho­dzi­my XVI Dzień Papie­ski, któ­re­go hasłem w tym roku są sło­wa Jana Paw­ła II – „Bądź­cie świad­ka­mi miło­sier­dzia”. Tra­dy­cyj­nie w tym dniu odby­wa się zbiór­ka na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia”.
  4. Paź­dzier­nik jest mie­sią­cem modli­twy różań­co­wej. W naszej świą­ty­ni na różań­cu modli­my się w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00. Dzie­ci zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku na g. 17:15 przy gro­cie M.B. Fatim­skiej a w razie brzyd­kiej pogo­dy do dol­ne­go kościoła.
  5. Spo­tka­nie nowej gru­py kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia odbę­dzie się dzi­siaj po Mszy św. o g. 18:00.
  6. Przyj­mu­je­my zapi­sy na cykl kate­chez dla narze­czo­nych przy­go­to­wu­ją­cych do sakra­men­tu mał­żeń­stwa, któ­re roz­pocz­ną się 10. i będą odby­wać się w każ­dy ponie­dzia­łek o g. 19:30.
  7. Na wypo­min­ki za zmar­łych moż­na zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub w zakrystii.
  8. W tym tygo­dniu w czwar­tek – wspo­mnie­nie bł. Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go, w pią­tek – msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30
  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Parafianie: