XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  —  02.10.2016

Wyłączone
  1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią gości­my dziś w para­fii ks. Mate­usza Kle­cha, misjo­na­rza pra­cu­ją­ce­go w Japo­nii. Po mszy św. przed kościo­łem będzie moż­na zło­żyć ofia­rę na rzecz misji w Japo­nii. Za tydzień II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na będzie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Rów­nież za tydzień 9.10. obcho­dzić będzie­my XVI Dzień Papie­ski. Tra­dy­cyj­nie w tym dniu odby­wać się będzie zbiór­ka na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia”.
  2. Deko­ra­cja kościo­ła wyraź­nie wska­zu­je na to, że przy­go­to­wu­je­my się do nasze­go odpu­stu para­fial­ne­go, któ­ry będzie­my świę­to­wać we wto­rek 4.10. – w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. W tym dniu msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 11:00 i 17:30. O g. 12:00 Róża­niec. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. Uro­czy­stej Mszy św. o g. 17:30 prze­wod­ni­czyć będzie dr hab. Robert Skrzyp­czak, pro­fe­sor War­szaw­skie­go Semi­na­rium Duchow­ne­go. Zapra­sza­my całą służ­bę litur­gicz­ną i wszyst­kich Para­fian do udzia­łu w tej uro­czy­sto­ści. Spo­tkaj­my się w tym dniu, aby się razem modlić, posłu­chać muzy­ki, poroz­ma­wiać, zjeść posi­łek. Niech to będzie nasze świę­to­wa­nie Patro­na Para­fii. Po Mszy św. ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich na pik­nik odpu­sto­wy, w ramach któ­re­go odbę­dzie się m.in.  roc­ko­wy kon­cert na żywo wło­skie­go duetu Two Souls Band, czy­li ks. Rober­to Rinal­do i ks. Danie­le Bona­vo­lon­tà. Pik­ni­ko­wi towa­rzy­szyć będzie lote­ria, mają­ca na celu wspar­cie para­fial­ne­go fun­du­szu remon­to­we­go. Na pół godzi­ny przed Mszą św. wie­czor­ną moż­na przy­no­sić cia­sta – przed kościo­łem będą wysta­wio­ne sto­li­ki. Pro­si­my o pomoc oso­by, któ­re mogły­by po pik­ni­ku pomóc w sprzą­ta­niu. Przy wyj­ściu z kościo­ła roz­da­je­my ulot­ki z zapro­sze­niem na odpust. W dniu odpu­stu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na.
  3. Paź­dzier­nik jest mie­sią­cem modli­twy różań­co­wej. W naszej świą­ty­ni na różań­cu modli­my się w dni powsze­dnie o g. 18:00 (z wyjąt­kiem dnia odpu­stu para­fial­ne­go) a w nie­dzie­le o g. 17:00. Dzie­ci zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku na g. 17:15 przy gro­cie M.B. Fatim­skiej a w razie brzyd­kiej pogo­dy do dol­ne­go kościo­ła. W ponie­dzia­łek — 3.10. ‑w Wigi­lię Wspo­mnie­nia św. Fran­cisz­ka z Asy­żu po Różań­cu z udzia­łem dzie­ci bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych. Ser­decz­nie zapraszamy.
  4. „Umrzeć z nadziei”- pod takim hasłem odby­wa się w Pol­sce w dniach 1 – 8 paź­dzier­ni­ka Tydzień Modlitw za Uchodź­ców. To nasza wspól­na modli­twa w inten­cji uchodź­ców — tych, któ­rzy zgi­nę­li w dro­dze do Euro­py oraz tych, któ­rzy prze­ży­li, by zna­leź­li bez­piecz­ne schro­nie­nie i mogli powró­cić do miejsc z któ­rych wypę­dzi­ła ich wojna.
  5. Spo­tka­nie nowej gru­py kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia odbę­dzie się za tydzień 9.09. po Mszy św. o g. 18:00.
  6. W tym tygo­dniu w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej, w pią­tek – wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej, w tym dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca — zapra­sza­my przez cały dzień na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, moż­na też zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Moż­li­wość spo­wie­dzi w cza­sie mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00. O g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego.
  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Anna Bień­kow­ska l. 76, Marian­na Mazur l. 93, Zbi­gniew Alek­san­der Dolec­ki l. 84, Kry­sty­na Lesz­czyń­ska l. 82, Kazi­mierz Szyj­kow­ski l. 85, Anie­la Fran­cisz­ka Maj­chrzak l. 88