XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.10.2021

  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną. To dzień modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go misji na świe­cie, taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na misje.

  2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W związ­ku z tym 1 listo­pa­da nie będzie mszy św. w koście­le o g. 11:30 i 13:00 oraz o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmarłych.

  3. Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my na Bal Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 31 paź­dzier­ni­ka w koście­le dol­nym o g. 16. Pod­czas balu prze­wi­dzia­ne są gry i zaba­wy dla dzie­ci oraz lote­ria z nagro­da­mi. Zachę­ca­my do prze­bra­nia się za dowol­ne­go świę­te­go lub świę­tą. W zakry­stii moż­na nabyć bile­ty wstę­pu, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na nagrody.

  4. To już ostat­ni tydzień paź­dzier­ni­ka. Nabo­żeń­stwa różań­co­we odpra­wia­my codzien­nie o g. 18:00 oraz dla dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 17:15 od ponie­dział­ku do piątku.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny.

  6. Przy­po­mi­na­my, że moż­na już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Ewa Kra­ko­wiak l. 86, Ewa Ziem­bic­ka l. 98, Jani­na Godlew­ska l. 69, Hali­na Mil­ler l. 83, Bole­sław Han­del l. 96