XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.10.2021

  1. W ponie­dzia­łek 1 listo­pa­da świę­tu­je­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, a we wto­rek 2 listo­pa­da Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W związ­ku z tym 1 listo­pa­da nie będzie mszy św. w koście­le o g. 11:30 i 13:00 oraz o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na. Na wszyst­kich mszach świę­tych wystą­pi Trio Vies Bonum z Bia­ło­ru­si z opra­wą muzycz­ną dedy­ko­wa­ną Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych — Mis­sa de sanc­tis Paw­ła Bęben­ka. Po mszach świę­tych będzie moż­na nabyć pły­tę zespo­łu. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmarłych.

  2. Sto­li­ca Apo­stol­ska wyda­ła dekret, w któ­rym ze wzglę­du na utrzy­mu­ją­cy się stan pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa podob­nie jak w ubie­głym roku prze­dłu­żo­no moż­li­wość uzy­ska­nia odpu­stu za zmar­łych z ośmiu dni (okta­wy) na cały listo­pad. Według doku­men­tu “odwie­dze­nie cmen­ta­rza, rów­nież ducho­wo, i modli­twę za zmar­łych moż­na prze­nieść na inne dni tego same­go mie­sią­ca aż do jego koń­ca”.

  3. Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my dzi­siaj na Bal Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry roz­pocz­nie się o g. 16:00 w koście­le dol­nym. Pod­czas balu prze­wi­dzia­ne są gry i zaba­wy dla dzie­ci oraz lote­ria z nagro­da­mi. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć bile­ty wstę­pu, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na nagrody.

  4. Zapra­sza­my dzi­siaj na ostat­nie w paź­dzier­ni­ku nabo­żeń­stwo różań­co­we o g. 18.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przez cały dzień. Spo­wiedź w cza­sie mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od 17 do 19. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny.

  6. W I sobo­tę mie­sią­ca – 6 listo­pa­da — o godz. 8:00 odpra­wio­na będzie Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja z naszej parafii.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Hali­na Ire­na Sta­nek l. 91, Michał Hie­ro­nim Jóź­wiak l. 98.