XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.11.2023

Zapro­sze­nie Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go:

Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, zapra­szam Was w sobo­tę, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O godzi­nie 10.00, w obec­no­ści naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych, zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta, pod­czas któ­rej będzie­my dzię­ko­wać Opatrz­no­ści Bożej za wol­ną i nie­pod­le­głą Ojczy­znę oraz zawie­rzać Bogu losy Pol­ski i całe­go naro­du. W cza­sie Eucha­ry­stii zosta­nie zapa­lo­na histo­rycz­na Świe­ca Nie­pod­le­gło­ści. O godz. 17.00 odbę­dzie się oko­licz­no­ścio­wy kon­cert Wol­ność jest w nas z udzia­łem zna­mie­ni­tych arty­stów, m.in. Małej Armii Jano­si­ka. Tra­dy­cyj­nie po nim nastą­pi wspól­ne śpie­wa­nie pie­śni reli­gij­nych i patrio­tycz­nych. Świę­to­wa­nie zakoń­czy­my o godz. 19.18 zapa­le­niem Świe­cy Nie­pod­le­gło­ści w Świą­ty­ni i naszych domach oraz Mszą Świę­tą z uro­czy­stym odmó­wie­niem Aktu Dzięk­czy­nie­nia Pol­ski za dar wol­no­ści. Wszyst­kim udzie­lam paster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa, pro­sząc jed­no­cze­śnie o nie­ustan­ną modli­twę w inten­cji Ojczyzny.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz, Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

  1. W zakry­stii moż­na ode­brać zapro­sze­nia na mszę św. w Świę­to Nie­pod­le­gło­ści w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej o g. 10:00 oraz na kon­cert o g. 17:00. W tym dniu w naszym koście­le msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 18:30, pozo­sta­łe msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

  2. Dzi­siaj o g. 15:30 spo­tka­nie Brac­twa Żywe­go Różań­ca w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo Eucharystyczne.

  3. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki.

  4. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku, bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 65% tej kwo­ty. Pro­si­my o wpła­ty na tacę, na kon­to para­fial­ne lub do skar­bon w koście­le. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remontowych.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie, Izra­elu i na całym świecie.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę msza św. w języ­ku por­tu­gal­skim o g. 9:30 w dol­nym kościele.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Han­na Elż­bie­ta Lisow­ska l. 78, Bogu­mi­ła Maria Kacz­mar­ska l. 79