XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.11.2023

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku, bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 60% tej kwo­ty. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie, zarów­no oso­bom indy­wi­du­al­nym, jak i gru­pom para­fial­nym. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remon­to­wych, gdyż koniecz­ność wyko­na­nia wszyst­kich robót od wrze­śnia do grud­nia jest dla nas bar­dzo dużym wyzwa­niem logistycznym.

  2. Dzi­siaj obcho­dzi­my też XV Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze z Legio­nu Maryi zbie­ra­ją dat­ki, któ­re zosta­ną prze­ka­za­ne potrze­bu­ją­cym na Bli­skim Wscho­dzie za pośred­nic­twem Sto­wa­rzy­sze­nia Pomoc Kościo­ło­wi w Potrzebie.

  3. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie, Izra­elu i na całym świecie.

  4. Dzi­siaj msza św. w języ­ku por­tu­gal­skim o g. 9:30 w dol­nym kościele.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp.  Bog­dan Wir­gi­liusz Tra­czyk l. 89.