Od proboszcza

obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstanie Pańskiego

11 kwiet­nia, 2020 Admin Ojciec rodzi­ny lub prze­wod­ni­czą­cy roz­po­czy­na zna­kiem krzy­ża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Amen. Zapa­la świe­cę umiesz­czo­ną na sto­le i mówi: Chry­stus zmar­twych­wstał. Alle­lu­ja. Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał. Alle­lu­ja. Następ­nie ktoś z uczest­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świę­te­go. 1 Tes 5, 16 – 18: Zawsze się raduj­cie. Bra­cia i sio­stry, posłu­chaj­cie słów świę­te­go Paw­ła Apo­sto­ła do Tesa­lo­ni­czan: „Zawsze się raduj­cie,
+ Czy­taj wię­cej

Wielki Post w czasie pandemii

4 kwiet­nia, 2020 Admin Dro­dzy Para­fia­nie! Zagro­że­nie epi­de­micz­ne spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii. Wpro­wa­dze­nie limi­tu 5 osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii jest dla nas wszyst­kich wiel­ką pró­bą wia­ry: wier­ni nie mają dostę­pu do ołta­rza, kon­fe­sjo­na­łu, kapła­na. My księ­ża spra­wu­jąc msze św. w pra­wie pustym koście­le rów­nież odczu­wa­my bole­śnie Waszą nie­obec­ność. I jeste­śmy świa­do­mi tego, że w ten spo­sób przyj­dzie nam prze­ży­wać nad­cho­dzą­ce świę­ta wiel­ka­noc­ne.
+ Czy­taj wię­cej

list proboszcza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

20 mar­ca, 2020 Admin Dro­dzy Para­fia­nie Wpro­wa­dze­nie sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej Para­fii. Prze­ży­wa­my tę sytu­ację z wia­rą i ufno­ścią w Bożą Opatrz­ność, musi­my się jed­nak zasto­so­wać do zale­ceń insty­tu­cji pań­stwo­wych i prze­ło­żo­nych kościel­nych. Infor­mu­ję, że bez zmian pozo­sta­ją w naszej para­fii: — godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­sza­my jedy­nie mszę św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym), korzy­sta­nie z Sakra­men­tu Poku­ty
+ Czy­taj wię­cej

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2019

5 stycz­nia, 2020 Admin Pod­su­mo­wa­nie roku dusz­pa­ster­skie­go 2019 31.12.2019 r. Soli Deo / Same­mu Bogu Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Słu­ga Boży Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski, któ­re­go dłu­go wycze­ki­wa­ną beaty­fi­ka­cję ogło­szo­no pod koniec mija­ją­ce­go roku, napi­sał w swo­ich zapi­skach wię­zien­nych w Prud­ni­ku pod datą 31 grud­nia 1954 roku: „Rok, któ­ry za kil­ka minut skoń­czy się, odda­ję Tobie Panien­ko Jasno­gór­ska, by przez Two­je nie­po­ka­la­ne
+ Czy­taj wię­cej

list na Boże Narodzenie 2019

25 grud­nia, 2019 Admin List na Boże Naro­dze­nie 2019 „A Sło­wo cia­łem się sta­ło i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami” /Prolog Ewan­ge­lii według św. Jana/ Ewan­ge­li­sta Jan ina­czej niż pozo­sta­li ewan­ge­li­ści opi­su­je wyda­rze­nie Boże­go Naro­dze­nia. Nie ma tu paste­rzy, szop­ki i świę­tej Rodzi­ny. Jest Logos, Sło­wo Boga, któ­re było na począt­ku przy stwa­rza­niu świa­ta, któ­re wyra­ża miłość Boga do stwo­rze­nia, towa­rzy­szy dzie­łu stwór­cze­mu
+ Czy­taj wię­cej

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2018

1 stycz­nia, 2019 Admin „Dzię­kuj­cie zawsze za wszyst­ko Bogu Ojcu w imię Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa” (Ef 5,20) Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Pocho­dzą­ca z naszej para­fii, zmar­ła w 2010 r. mistycz­ka — Ali­cja Len­czew­ska, któ­ra po II Woj­nie Świa­to­wej więk­szość życia spę­dzi­ła w Szcze­ci­nie, usły­sza­ła od Jezu­sa zna­mien­ne sło­wa: „Całe życie wasze powin­no być prze­po­jo­ne dzięk­czy­nie­niem i wdzięcz­no­ścią. W tym duchu trze­ba roz­ma­wiać ze Mną i do Mnie
+ Czy­taj wię­cej

List na Boże Narodzenie 2018

24 grud­nia, 2018 Admin „Oto zwia­stu­ję wam radość wiel­ką, któ­ra będzie udzia­łem całe­go naro­du: dziś bowiem w mie­ście Dawi­da naro­dził się wam Zba­wi­ciel, któ­rym jest Mesjasz, Pan. A to będzie zna­kiem dla was: znaj­dzie­cie nie­mow­lę owi­nię­te w pie­lusz­ki i leżą­ce w żło­bie” /Łk 2, 10 – 11/ — tymi sło­wa­mi anioł Pań­ski zwró­cił się do paste­rzy pasą­cych sta­da owiec w oko­li­cach Betle­jem. Pro­ści paste­rze byli pierw­szy­mi, któ­rzy
+ Czy­taj wię­cej

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2017

1 stycz­nia, 2018 Admin Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Na pro­gu Nowe­go Roku 2018 sta­je­my przed Bogiem z ser­cem wdzięcz­nym za wszyst­kie dary, któ­ry­mi nas obda­rzył, za Jego obec­ność pośród nas. Cho­ciaż minio­ny rok był dla wie­lu z nas obfi­ty w poważ­ne i trud­ne doświad­cze­nia, to prze­cież umac­nia­ją nas sło­wa św. Paw­ła z 12 roz­dzia­łu 2 Listu do Koryn­tian «Wystar­czy ci mojej łaski. Moc bowiem w sła­bo­ści
+ Czy­taj wię­cej

 

[circles_gallery ids=“1626,1625,1624”]