obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstanie Pańskiego

Ojciec rodzi­ny lub prze­wod­ni­czą­cy roz­po­czy­na zna­kiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszy­scy odpowiadają:
Amen.

Zapa­la świe­cę umiesz­czo­ną na sto­le i mówi:
Chry­stus zmar­twych­wstał. Alleluja.

Wszy­scy odpowiadają:
Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał. Alleluja.

Następ­nie ktoś z uczest­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świętego. 
1 Tes 5, 16 – 18: Zawsze się raduj­cie.
Bra­cia i sio­stry, posłu­chaj­cie słów świę­te­go Paw­ła Apo­sto­ła do Tesaloniczan:
„Zawsze się raduj­cie, nie­ustan­nie się módl­cie. W Każ­dym poło­że­niu dzię­kuj­cie, taka jest bowiem wola Boża w Jezu­sie Chry­stu­sie wzglę­dem was.”

Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszcz­cie się zbyt­nio i nie mów­cie: co będzie­my jeść?

Bra­cia i sio­stry, posłu­chaj­my słów Ewan­ge­lii według świę­te­go Mateusza:
„Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: «Nie troszcz­cie się zbyt­nio i nie mówi­cie: co będzie­my jeść? co będzie­my pić? Prze­cież Ojciec wasz nie­bie­ski wie, że tego wszyst­kie­go potrze­bu­je­cie. Sta­raj­cie się naprzód o kró­le­stwo Boga i o Jego spra­wie­dli­wość, a to wszyst­ko będzie wam dodane».”

Po odczy­ta­niu tek­stu prze­wod­ni­czą­cy roz­po­czy­na modli­twę Ojcze nasz., Zdro­waś Mary­jo. oraz Wie­rzę w Boga.

Na zakoń­cze­nie prze­wod­ni­czą­cy odma­wia modlitwę:
Módl­my się.
Z rado­ścią wysła­wia­my Cie­bie, Panie Jezu Chry­ste, któ­ry po swo­im zmar­twych­wsta­niu uka­za­łeś się uczniom przy łama­niu chle­ba. Bądź z nami, kie­dy z wdzięcz­no­ścią spo­ży­wać będzie­my te dary, i jak dzi­siaj w bra­ciach przyj­mu­je­my Cie­bie w gości­nę, przyj­mij nas jako bie­siad­ni­ków w Two­im kró­le­stwie. Któ­ry żyjesz i kró­lu­jesz na wie­ki wieków.

Wszy­scy odpowiadają:
Amen

Po posił­ku ojciec rodzi­ny lub prze­wod­ni­czą­cy mówi:
Ucznio­wie pozna­li Pana. Alleluja

Wszy­scy odpowiadają:
Przy łama­niu chle­ba. Alleluja.

Módl­my się:
Boże, źró­dło życia, napeł­nij nasze ser­ca pas­chal­ną rado­ścią i podob­nie jak dałeś nam pokarm pocho­dzą­cy z zie­mi, spraw, aby zawsze trwa­ło w nas nowe życie, któ­re wysłu­żył nam Chry­stus przez swo­ją śmierć i zmar­twych­wsta­nie i w swo­im miło­sier­dziu nam go udzie­lił. Któ­ry żyje i kró­lu­je na wie­ki wieków.

Wszy­scy odpowiadają:
Amen.

Ojciec rodzi­ny lub prze­wod­ni­czą­cy koń­czy zna­kiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszy­scy odpowiadają:
Amen.