04.10.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Wyłączone
 1. Dzi­siaj świę­tu­je­my Odpust Para­fial­ny – Uro­czy­stość św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Pod­czas mszy św. o g. 16:00 J.E. bp Piotr Jarec­ki udzie­li sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. Wszyst­kich zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w tej liturgii.
 2. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na dzia­łal­ność Cari­tas naszej parafii.
 3. Dzi­siaj w Rzy­mie roz­po­czy­na swo­je pra­ce Synod Bisku­pów poświę­co­ny „Powo­ła­niu i misji rodzi­ny w Koście­le i świe­cie współ­cze­snym”. W cza­sie trwa­nia syno­du czy­li od 4 do 25 paź­dzier­ni­ka wspie­raj­my pra­ce syno­du naszą modli­twą, zwłasz­cza odma­wia­jąc Róża­niec w tej intencji.
 4. W naszej świą­ty­ni w paź­dzier­ni­ku na różań­cu modli­my się w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00 (z wyjąt­kiem dnia odpu­stu para­fial­ne­go). Dzie­ci zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku na g. 17:15 przy gro­cie M.B. Fatim­skiej a w razie brzyd­kiej pogo­dy do dol­ne­go kościo­ła. W tym szcze­gól­nym mie­sią­cu inten­cje nowen­no­we włą­cza­my w modli­twę różańcową.
 5. W następ­ną nie­dzie­lę 11 paź­dzier­ni­ka będzie­my obcho­dzić jubi­le­uszo­wy XV Dzień Papie­ski. W tym roku pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodzi­ny”. Uro­czy­sto­ściom tra­dy­cyj­nie towa­rzy­szyć będzie kwe­sta. W tym dniu o g. 16:00 przed kościo­łem św. Anny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu odbę­dzie się kon­cert jubi­le­uszo­wy. Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­du­ją też wie­le innych atrakcji.
 6. W dniach 19 – 20 paź­dzier­ni­ka Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd piel­grzym­ko­wo-tury­stycz­ny do Gnie­zna, Liche­nia i Kło­da­wy. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku para­fial­nym lub pod nume­rem tel. poda­nym na tabli­cy infor­ma­cyj­nej Legionu.
 7. Zapra­sza­my do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej w naszym skle­pi­ku parafialnym.
 8. Spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci, któ­re przy­stą­pią w tym roku do I Komu­nii św. odbę­dzie się w przy­szłą nie­dzie­lę 11 paź­dzier­ni­ka po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11.15 w dol­nym kościele.
 9. W ponie­dzia­łek 12 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my kurs dla narze­czo­nych. Zain­te­re­so­wa­ne pary pro­si­my o zgła­sza­nie się w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Spo­tka­nia będą odby­wać się o g. 19:30
 10. Stu­den­tów zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę o g. 18:00 na Mszę św. inau­gu­ru­ją­cą rok aka­de­mic­ki. Po Mszy św. spo­tka­nie w Cen­trum Katechetycznym.
 11. W kalen­da­rium litur­gicz­nym: w ponie­dzia­łek wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej – dzie­wi­cy, w śro­dę wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej, w pią­tek wspo­mnie­nie bł. Win­cen­te­go Kadłubka.
 12. Mini­stran­ci naszej para­fii zdo­by­li wczo­raj III miej­sce w Pił­kar­skiej Lidze Mini­stranc­kiej szkół gim­na­zjal­nych i otrzy­ma­li puchar Bur­mi­strza Dziel­ni­cy Ocho­ta. Ser­decz­nie gratulujemy!
 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: † Feliks Wło­dar­czyk i † Ele­ono­ra Wójcik.

 

 

IMG_0298