Modlitwa Papieża Franciszka za rodziny i Synod Biskupów

Wyłączone

Jezu, Mary­jo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask praw­dzi­wej miłości
do Was zwra­ca­my się z ufnością

Świę­ta Rodzi­no z Nazaretu,
uczyń tak­że nasze rodziny
śro­do­wi­ska­mi komu­nii i wie­czer­ni­ka­mi modlitwy,
auten­tycz­ny­mi szko­ła­mi Ewangelii
i mały­mi Kościo­ła­mi domowym

Świę­ta Rodzi­no z Nazaretu,
oby Synod Biskupów
mógł przy­wró­cić wszyst­kim świadomość
sakral­ne­go i nie­na­ru­szal­ne­go cha­rak­te­ru rodziny,
jej pięk­na w Bożym zamyśle.

Jezu, Mary­jo, Józefie
Usłysz­cie, wysłu­chaj­cie nasze­go błagania.

Amen.