Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci

Wyłączone
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że na kon­kurs pla­stycz­ny ogło­szo­ny  z oka­zji świę­ta para­fii zgło­szo­no w sumie 180 prac. Lau­re­ata­mi zostali:
I. Kl. IV — VI:
1. Zuzia Dzie­wic­ka, SP 88
2. Gabry­sia Dmow­ska, SP 87
3. Oli­wia Sot, SP 227
II. Kl. I — III:
1. Zuzia Górec­ka, SP 227
1. Fran­ci­szek Zawadz­ki, SP 87
1. Zosia Tar­ka, SP 88
2. Karo­li­na Dar­niew­ska WBS 77
2. Artur Łukuć, SP 88
2. Kin­ga Kopeć, SP 87
3. Ania Mali­szew­ska, SP 88
3. Kry­sia Mik, SP 87
3. Kac­per Sznaj­der, SP 88
Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su za zaan­ga­żo­wa­nie i ser­ce wło­żo­ne w przy­go­to­wa­nie prac kon­kur­so­wych. Poni­żej gale­ria zdjęć z pre­zen­ta­cji prac i poświę­ce­nia zwie­rząt domowych.
[envira-gallery id="1758"]