06.09.2015 r. – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Wyłączone
  1. Przed kościo­łem Cari­tas para­fial­na zbie­ra ofia­ry na cele charytatywne.
  2. Dzi­siaj spo­tka­nie w dol­nej sali ple­ba­nii ma Wspól­no­ta Różań­co­wa o g. 15:30, wej­ście od stro­ny pla­cu zabaw.
  3. O g. 17:00 Nabo­żeń­stwo Eucharystyczne.
  4. Spo­tka­nie dla mini­stran­tów, lek­to­rów i sza­fa­rzy nad­zwy­czaj­nych Komu­nii św. w pią­tek 11.09. po mszy św. o g. 18:00.
  5. Zapra­sza­my na spo­tka­nia Krę­gu Biblij­ne­go w każ­dy pią­tek o godzi­nie 19:30 w dol­nej sali na plebanii.
  6. W przy­szłą nie­dzie­lę na mszy świę­tej z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le będzie mia­ło miej­sce poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkol­nych dla dzieci.
  7. W sobo­tę 12.09. Legion Maryi orga­ni­zu­je piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku para­fial­nym lub na tabli­cy Legionu.
  8. W kalen­da­rium litur­gicz­nym we wto­rek 08.09. świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (Mat­ki Bożej Siewnej)
  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: + Mał­go­rza­ta Jani­na Dęb­ska l.59 oraz Zenon Kul­ka l.70