Bractwo Różańcowe

Wyłączone

Ist­nie­je od począt­ku para­fii [ 1938 r.]. Liczy obec­nie 300 osób zor­ga­ni­zo­wa­nych w 15 „Różach” na cze­le, któ­rych sto­ją zela­tor­ki. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się w każ­dą pierw­szą  nie­dzie­lę mie­sią­ca. Brac­two ma wła­sny sztan­dar. Opie­kę dusz­pa­ster­ską nad Brac­twem peł­ni ks. Proboszcz.