Zaproszenie do rady parafialnej

Wyłączone

Dro­dzy Parafianie!

Zgod­nie ze Sta­tu­tem Para­fial­nej Rady Dusz­pa­ster­skiej, zawar­tym w IV Syno­dzie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej, w cią­gu 6 mie­się­cy od obję­cia para­fii pro­boszcz ma obo­wią­zek powo­łać Para­fial­ną Radę Duszpasterską.

Pro­szę o kon­takt wszyst­kie oso­by chcą­ce włą­czyć się w pra­cę Rady, bądź mogą­ce wska­zać kan­dy­da­tów do Rady. Nie wszy­scy oczy­wi­ście muszą być człon­ka­mi Rady, ale będę wdzięcz­ny za każ­dą for­mę współ­pra­cy i rady w spra­wach doty­czą­cych naszej parafii.

Ks. Marek Makowski

Pro­boszcz