06.12.2015 r. – II NIEDZIELA ADWENTU

Wyłączone
  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest Dniem modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Przed kościo­łem moż­na do puszek zło­żyć ofia­rę na ten cel. Jed­no­cze­śnie jak w każ­dą I nie­dzie­lę mie­sią­ca zbie­ra­my też ofia­ry na Cari­tas para­fial­ną i dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzo­ne w naszej para­fii, m.in. przy­go­to­wu­je­my już wigi­lię dla bez­dom­nych i ubogich.
  2. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my na Msze św. rorat­nie o g. 6:30 ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dzie­ci uczest­ni­czą­ce w Rora­tach po mszach św. zapra­sza­my na małe śnia­da­nie w zakry­stii dla mini­stran­tów. Przed rora­ta­mi w kapli­cy jutrz­nia o g. 5:25. W czwart­ki odpra­wia­my rora­ty rów­nież wie­czo­rem — o 17:30, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć rano.
  3. Zachę­ca­my do odwie­dza­nia kio­sku para­fial­ne­go, gdzie oprócz pra­sy kato­lic­kiej i ksią­żek moż­na nabyć tak­że wigi­lij­ne świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­cza­my na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną. Kiosk posia­da też duży wybór kart świą­tecz­nych, ksią­żek i upominków.
  4. We wto­rek – 8 grud­nia – Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W tym dniu Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek uro­czy­ście roz­pocz­nie Rok Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia. O g. 12.00 – Godzi­na Łaski – któ­rą w naszej para­fii popro­wa­dzi Legion Maryi. O g. 19:30 chór Soli Deo odśpie­wa Aka­tyst – hymn litur­gicz­ny Kościo­ła Wschod­nie­go ku czci Maryi. Ser­decz­nie zapra­sza­my na tę liturgię.
  5. W czwar­tek 10.12 – świę­to M.B. Lore­tań­skiej – patron­ki naszej świą­ty­ni i ludzi zwią­za­nych z lot­nic­twem. Będzie moż­na w naszym koście­le uzy­skać odpust pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. O g. 18:30 uro­czy­sta Suma odpu­sto­wa, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie ks. Mate­usz Klech, któ­ry uda­je się na misje do Japo­nii. Po Mszy św. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Lita­nia do M. B. Loretańskiej.
  6. W naj­bliż­szy czwar­tek 10.12, po mszy św. odpu­sto­wej, odbę­dzie się spo­tka­nie dla mło­dzie­ży zain­te­re­so­wa­nej zaan­ga­żo­wa­niem się w Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Zapra­sza­my na spo­tka­nie do para­fial­ne­go Cen­trum Jana Paw­ła II.
  7. Reko­lek­cje adwen­to­we w naszej para­fii odbę­dą się w dniach 13, 14 i 15 grud­nia. Popro­wa­dzi je ks. dr Robert Ogrod­nik, histo­ryk, reko­lek­cjo­ni­sta, kape­lan byłych więź­nia­rek obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go dla kobiet Ravens­brück (czyt. rawens­bruk), kapłan Archi­die­ce­zji Lubelskiej.
  8. Moż­na zaopa­try­wać się w opłat­ki wigi­lij­ne w skle­pi­ku i przy zakry­stii. Poza kościo­łem opłat­ki na tere­nie para­fii roz­pro­wa­dza pan Mate­usz Pierz­cha­ła – z gru­py mini­stranc­kiej – w tym tygo­dniu: ponie­dzia­łek – ul. Leżaj­ska i Solip­ska, wto­rek – ul. Rada­ro­wa na odcin­ku od 1 Sierp­nia do 17 Stycz­nia, śro­da – ul. Tań­skie­go i Zaran­kie­wi­cza, czwar­tek – ul. Hyn­ka i Żwir­ki i Wigu­ry na odcin­ku od Hyn­ka do 17 Stycz­nia, pią­tek – ul. Saba­ły 16, 18, 20, 30, a w sobo­tę ul. Saba­ły na odcin­ku od Lechic­kiej do 17 Stycz­nia, Lechic­ka na odcin­ku od Saba­ły do Rada­ro­wej, Gład­ka, Tapi­cer­ska, Pil­cho­wic­ka, Sło­wi­cza, Czar­da­sza i Węgorzewska.
  9. W tym roku chce­my roz­po­cząć wizy­tę dusz­pa­ster­ską przed Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia, tj. 16 grud­nia. Wią­że się to z fak­tem, że przy­by­ło w naszej para­fii kil­ka nowych blo­ków, a czas od Nowe­go Roku do Wiel­kie­go Postu jest w przy­szłym roku wyjąt­ko­wo krót­ki. Na począt­ku chce­my odwie­dzić nowych miesz­kań­ców naszej para­fii. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram wizy­ty dusz­pa­ster­skiej na naj­bliż­szy czas zosta­nie poda­ny w przy­szłą niedzielę.
  10. Pole­caj­my Bogu w modli­twie naszych para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Edward Wie­czo­rek, l.90, Ali­na Marian­na Osiń­ska, l.74, Jan Mali­now­ski, l.87, Wła­dy­sław Kopeć, l.90, Leonar­da Mecan, l.79