Odpust parafialny

Wyłączone

W czwar­tek 10.12 – świę­to M.B. Lore­tań­skiej – patron­ki naszej świą­tyni i ludzi zwią­za­nych z lot­nic­twem. Będzie moż­na w naszym koście­le uzy­skać odpust pod zwy­kłymi warun­kami. O g. 18:30 uro­czy­sta Suma odpu­stowa, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie ks. Mate­usz Klech, któ­ry uda­je się na misje do Japo­nii. Po Mszy św. Wysta­wie­nie Naj­święt­szego Sakra­mentu i Lita­nia do M. B. Loretańskiej.