Apel na XVI Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Wyłączone

Dro­dzy Rodacy!

To już kolej­ny raz zwra­ca­my się do Was jako Zespół Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, powo­ła­ny do śpie­sze­nia z pomo­cą Kościo­ło­wi, któ­ry w trud­nych warun­kach peł­ni misję ewan­ge­li­za­cyj­ną i cha­ry­ta­tyw­ną. Kościół ten, cie­szy się z pew­nej odzy­ska­nej wol­no­ści ale cia­gle potrze­bu­je pomo­cy i środ­ków, nie­zbęd­nych do sku­tecz­ne­go peł­nie­nia tego jak­że waż­ne­go dzieła.
Mając w pamię­ci waż­ność Syno­du Bisku­pów, zwo­ła­ne­go przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, aby zabie­gać o odro­dze­nie i o wzmoc­nie­nie chrze­ści­jań­skie­go mał­żeń­stwa i rodzi­ny, ten aspekt szcze­gol­nie pra­gnie­my wziąć pod uwa­gę w dzie­le­niu się tym, co uzy­ska­my, dzię­ki życz­li­wo­ści Waszej, Kocha­ni Roda­cy. A mał­żeń­stwo i rodzi­na potrze­bu­je wyjąt­ko­we­go wspar­cia, zwłasz­cza od stro­ny for­ma­cji religijnej.
Na to wszyst­ko sta­ra­my się patrzeć oczy­ma wia­ry, odwo­łu­jąc się do naucza­nia Jana Paw­ła II, Świę­te­go dane­go nam przez Boga na obec­ne cza­sy. On to, będąc w Dro­hi­czy­nie, 10 czerw­ca 1999 roku skie­ro­wał szcze­gól­ny apel, nawo­łu­jąc nas wszyst­kich do odkry­cia war­to­ści miło­ści i do jej prak­ty­ko­wa­nia. Papież naj­pierw przy­po­mi­na nam sło­wa Jezu­sa Chry­stu­sa: „Przy­ka­za­nie nowe daję wam”( J 13,34). A następ­nie wyja­śnia: „ Ozna­cza to, że ten nakaz jest cią­gle aktu­al­ny. Jeże­li chce­my odpo­wie­dzieć na miłość Chry­stu­sa, to win­ni­śmy podej­mo­wać ją zawsze, nie­za­leż­nie od cza­su i miej­sca. Ma to być nowa dro­ga dla czło­wie­ka, nowy zasiew w rela­cjach. Ta miłość czy­ni nas – uczniów Chry­stu­sa – nowy­mi ludź­mi, dzie­dzi­ca­mi Bożych obiet­nic”. Do tych słów się odwo­łu­je­my w oko­licz­no­ściach wyjąt­ko­wych, kie­dy Euro­pa i Bli­ski Wschód Azji prze­ży­wa­ją kolej­ną wędrów­kę ludów, tra­gicz­ną dla wie­lu ludzi, groź­ną dla ich macie­rzy­stych państw. W tym szcze­gól­nym cza­sie kaz­da pomoc jest wyra­zem soli­dar­no­ści i miłości.
Pod­czas ubie­gło­rocz­nej zbiór­ki zebra­no ponad 2 500 000 zł. Z tych pie­nię­dzy zre­ali­zo­wa­no 350 pro­jek­tów. Zespół w 2015 roku wspie­rał finan­so­wo dusz­pa­ste­rzy, bra­ci i sio­stry zakon­ne pra­cu­ją­cych za wschod­nią gra­ni­cą. Otrzy­ma­ne przez nich wspar­cie wyko­rzy­sta­ne zosta­ło na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną jak domy samot­nej mat­ki, posłu­gę w szpi­ta­lach (leki, środ­ki higie­ny i czy­sto­ści, wyży­wie­nie), sto­łów­ki dla ubo­gich, sie­ro­ciń­ce, wspar­cie osób star­szych i potrze­bu­ją­cych, pomoc uchodż­com z Don­ba­su oraz na akcje for­ma­cyj­ne jak reko­lek­cje mło­dzie­żo­we, piel­grzym­ki, waka­cyj­ne spo­tka­nia z Bogiem dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Do tego nale­zy dodać wydat­ki na cele remon­to­wo budow­la­ne i wypo­sa­że­nie obiek­tów sakral­nych. Potrzeb jest cia­gle dużo, stąd nasz Apel, któ­ry znaj­dzie real­ną odpo­wiedź w dru­gą nie­dzie­lę Adwen­tu, czy­li 6 grud­nia. W ową to nie­dzie­lę przed wszyst­ki­mi kościo­ła­mi w Pol­sce odbę­dzie się zbiór­ka do puszek. Nie zapo­mi­naj­my, ktoś na tę pomoc cze­ka. I ufa.
Już teraz dzię­ku­je­my za hoj­ne wspar­cie. Zapew­nia­my o modli­twach naszych i tych, któ­rzy z hoj­no­ści Waszej będą mieć kon­kret­ny poży­tek. Dobry Bóg niech więc wyna­gro­dzi każ­dy prze­jaw ofiar­no­ści, a peł­ne miło­ści Ser­ce Maryi niech Was ota­cza swo­ją opieką.

+ Anto­ni P. Dydycz
Ks. Leszek Kry­ża TChr
Zespół Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wschodzie

Wię­cej moż­na prze­czy­tać na stro­nie Komi­sji Epi­sko­pa­tu Polski

Stro­na Zespo­łu Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wschodzie