11.10.2015 r. – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Wyłączone
 1. Dzi­siaj obcho­dzi­my jubi­le­uszo­wy XV Dzień Papie­ski. W tym roku pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodzi­ny”. Uro­czy­sto­ściom tra­dy­cyj­nie towa­rzy­szy kwe­sta na sty­pen­dia edu­ka­cyj­ne dla zdol­nej mło­dzie­ży z ubo­gich śro­do­wisk. Fun­da­cja Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia, któ­ra zarzą­dza fun­du­szem sty­pen­dial­nym obec­nie poma­ga pra­wie 2500 uczniom i stu­den­tom. Mło­dzież, któ­ra dzię­ki fun­da­cji otrzy­mu­je szan­sę roz­wo­ju nazy­wa­na jest „żywym pomni­kiem” Jana Paw­ła II. Orga­ni­za­to­rzy Dnia Papie­skie­go zapra­sza­ją też dzi­siaj na kon­cert jubi­le­uszo­wy o g. 16:00 przed kościo­łem św. Anny przy Kra­kow­skim Przedmieściu.
 2. Przed kościo­łem odby­wa się też zbiór­ka ofiar na Semi­na­rium Duchowne.
 3. Dzi­siaj o g. 18:00 msza św. inau­gu­ru­ją­ca rok aka­de­mic­ki. Po mszy św. zapra­sza­my mło­dzież stu­denc­ką i pra­cu­ją­cą na spo­tka­nie w Cen­trum Katechetycznym.
 4. W Rzy­mie trwa­ją pra­ce Syno­du Bisku­pów poświę­co­ne­go „Powo­ła­niu i misji rodzi­ny w Koście­le i świe­cie współ­cze­snym”. W cza­sie trwa­nia syno­du czy­li do 25 paź­dzier­ni­ka wspie­raj­my pra­ce syno­du naszą modli­twą, zwłasz­cza odma­wia­jąc Róża­niec w tej inten­cji. W naszej świą­ty­ni w paź­dzier­ni­ku na różań­cu modli­my się w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00. Dzie­ci zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą od ponie­dział­ku do piąt­ku na g. 17:15 przy gro­cie M.B. Fatim­skiej a w razie brzyd­kiej pogo­dy do dol­ne­go kościoła.
 5. Tra­dy­cyj­nie na wypo­min­ki za zmar­łych będzie moż­na zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych na kart­kach bez­po­śred­nio w zakry­stii lub w kan­ce­la­rii parafialnej.
 6. Stan tech­nicz­ny i este­tycz­ny wyma­gał pod­ję­cia prac remon­to­wych Kolum­ba­rium na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Ufa­my, że pra­ce remon­to­we uda się zakoń­czyć przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych. Za cza­so­we utrud­nie­nia przepraszamy.
 7. W dniach 19 – 20 paź­dzier­ni­ka Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd do Gnie­zna, Liche­nia i Kło­da­wy. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku para­fial­nym lub pod nume­rem tel. poda­nym na tabli­cy infor­ma­cyj­nej Legionu.
 8. W ponie­dzia­łek 12 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my kurs dla narze­czo­nych. Zain­te­re­so­wa­ne pary pro­si­my o zgła­sza­nie się w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Spo­tka­nia będą odby­wać się w ponie­dział­ki o g. 19:30.
 9. Przyj­mu­je­my zapi­sy uczniów klas III gim­na­zjum na nowy kurs przy­go­to­wu­ją­cy do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. For­mu­larz zgło­sze­nio­wy moż­na ode­brać w zakry­stii po każ­dej mszy św.
 10. W tym tygo­dniu wyjąt­ko­wo spo­tka­nie Wspól­no­ty Biblij­nej we wto­rek o g. 19:30.
 11. W czwar­tek 15.10 msza św. o g. 6:30 w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W pią­tek 16.10 cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.
 12. W kalen­da­rium litur­gicz­nym: we wto­rek 13.10 wspo­mnie­nie bł. Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go, w czwar­tek 15.10 wsp. św. Tere­sy z Avi­la, w pią­tek 16.10 wsp. św. Jadwi­gi Ślą­skiej, w sobo­tę 17.10 wsp. św. Igna­ce­go Antiocheńskiego.