18.10.2015 r. – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wyłączone
  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Misyj­ny, któ­re­go hasłem są sło­wa: „Miło­sier­dzie Boże dla całe­go świa­ta”. Jest to czas modli­tew­ne­go i mate­rial­ne­go wspar­cia misji na całym świe­cie. Na ten cel prze­zna­czo­ne będą rów­nież dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne na tacę. Przed kościo­łem odby­wa się też zbiór­ka ofiar na KUL.
  2. Trwa­ją pra­ce remon­to­we przy kolum­ba­rium na cmen­ta­rzu para­fial­nym. Ufa­my, że uda się je zakoń­czyć przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świętych.
  3. Na wypo­min­ki za zmar­łych moż­na zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych na kart­kach w zakry­stii lub w kan­ce­la­rii parafialnej.
  4. Od ponie­dział­ku 19.10. roz­po­czy­na­my przyj­mo­wa­nie inten­cji mszal­nych na przy­szły rok. Moż­na też zama­wiać msze św. gregoriańskie.
  5. Przyj­mu­je­my zapi­sy uczniów klas III gim­na­zjum na nowy kurs przy­go­to­wu­ją­cy do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Moż­na to uczy­nić w zakry­stii po każ­dej mszy św.
  6. Wczo­raj roz­po­czę­ła się pere­gry­na­cja zna­ków Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w archi­die­ce­zji war­szaw­skiej, są to: krzyż poda­ro­wa­ny mło­dzie­ży przez Jana Paw­ła II, któ­ry ma sta­wać się pyta­niem o sens życia — oraz iko­na maryj­na Salus Popu­li Roma­ni — ma ona przy­po­mi­nać o macie­rzyń­stwie wzglę­dem Kościo­ła. Wszy­scy zosta­li­śmy pod krzy­żem odda­ni pod opie­kę Maryi. Zna­ki te dotrą też do nasze­go deka­na­tu — 29.10 zosta­ną przy­ję­te w koście­le św. Jaku­ba, gdzie przez całą noc prze­wi­dzia­ne jest czu­wa­nie modli­tew­ne. Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzie­li dla naszej para­fii godzi­nę 3 w nocy jako czas nasze­go czu­wa­nia. Następ­ne­go dnia, czy­li w pią­tek 30.10 oko­ło g. 15:00. przyj­mie­my zna­ki ŚDM na dwie godzi­ny w naszym koście­le para­fial­nym. Pere­gry­na­cja zna­ków ŚDM ma przy­bli­żyć nam ideę spo­tka­nia z papie­żem, któ­re odbę­dzie się w 2016 r. w Kra­ko­wie. To zara­zem jed­na z form ducho­we­go przy­go­to­wa­nia do tego wydarzenia.
  7. Zapra­sza­my wszyst­kich do współ­pra­cy przy orga­ni­za­cji Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Chce­my dobrze przy­go­to­wać naszą para­fię, któ­ra podob­nie jak inne, będzie w lip­cu przy­szłe­go roku gościć mło­dzież przy­jeż­dża­ją­cą na spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­no-for­ma­cyj­ne odbę­dzie się w czwar­tek 22.10. o g. 19:15. Ksiądz Dariusz będzie ocze­ki­wał na chęt­nych w zakrystii.
  8. W pią­tek 23.10. Wspól­no­ta Modli­tew­na Ojca Pio zapra­sza na Mszę św. o g. 17:30 a po niej na spo­tka­nie formacyjne.
  9. W kalen­da­rium litur­gicz­nym: w ponie­dzia­łek 19.10 przy­pa­da 31. rocz­ni­ca męczeń­skiej śmier­ci bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki, we wto­rek wsp. Św. Jana Kan­te­go, w śro­dę wsp. Bł. Jaku­ba Strze­mię, w czwar­tek wsp. św. Jana Paw­ła II.