Wyłączone

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert pie­śni pasyj­nych w wyko­na­niu Chó­ru Para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w War­sza­wie “VOX CORDIS”, któ­ry odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 26 mar­ca po mszy wie­czor­nej oko­ło godzi­ny 19.15. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi utwo­ry Bacha, Pale­stri­ny oraz Sawy.