IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.03.2017

Wyłączone
  1. Roz­po­czę­li­śmy Para­fial­ne Wiel­ko­post­ne Reko­lek­cje, któ­re potrwa­ją do śro­dy. Pro­wa­dzi je ks. kano­nik dr Janusz Stań­czuk. Ser­decz­nie wita­my Księ­dza Reko­lek­cjo­ni­stę i pole­ca­my go modli­twie wszyst­kich Para­fian. Msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną: w ponie­dzia­łek i wto­rek o g. 10, 17:30 i 19, nato­miast w śro­dę o g. 10, 17:30 i 20. Z racji reko­lek­cji nie będzie mszy św. o g. 18:30. Szcze­gó­ło­wy pro­gram Reko­lek­cji znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej para­fii oraz na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – w śro­dę 29 mar­ca – nasz kościół został włą­czo­ny w cało­dnio­wy pro­gram modli­twy Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. W tym dniu spo­wiedź od g. 6:00 do 21:00, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 15:00 oraz nabo­żeń­stwa: o 12:00 Anioł Pań­ski i Róża­niec, o 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o 19:00 Gorz­kie Żale. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do udzia­łu w reko­lek­cjach i sko­rzy­sta­niu w tym cza­sie z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, aby nie odkła­dać go na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu.

  2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa, któ­re spra­wu­je­my przez cały Wiel­ki Post: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 Lau­de­sy, w piąt­ki o g. 18:00 — Dro­ga Krzy­żo­wa (dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym), w nie­dzie­le o g. 17:00 — Gorz­kie Żale.

  3. Dzi­siaj po mszy wie­czor­nej oko­ło g. 19.15 kon­cert pie­śni pasyj­nych w wyko­na­niu Chó­ru “VOX CORDIS” z Para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w War­sza­wie. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi utwo­ry Bacha, Pale­stri­ny i Sawy. Ser­decz­nie zapraszamy.

  4. Gru­pę Świą­tecz­ną i wszyst­kie oso­by mogą­ce pomóc w przy­go­to­wa­niu wystro­ju Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy pro­si­my o kon­takt z ks. Rober­to. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na kwia­ty i wystrój do Gro­bu Pańskiego.

  5. Nasza para­fia uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Dru­gim celem jał­muż­ny wiel­ko­post­nej będzie zakup zamra­żar­ki dla Domu dla Bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Ofia­ry na te dwa cele moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. Cari­tas naszej Para­fii moż­na też wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku w roz­li­cze­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja jak to zro­bić znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele charytatywne.

  6. W skle­pi­ku są dostęp­ne świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas i duży wybór kart świą­tecz­nych. Moż­na tam też nabyć książ­ki, któ­rych Auto­rem jest nasz Reko­lek­cjo­ni­sta – ks. Janusz Stańczuk

  7. W naj­bliż­szą sobo­tę 1 kwiet­nia zapra­sza­my na Wie­czór Uwiel­bie­nia na g. 19:15, któ­ry popro­wa­dzi gru­pa For­ma Mino­rum. Tema­tem Ado­ra­cji będą pie­śni inspi­ro­wa­ne ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu – „Śla­dem Ubogiego”. 

  8. W następ­ną nie­dzie­lę 2 kwiet­nia odbę­dzie się XII Marsz Świę­to­ści Życia. Przej­dzie on uli­ca­mi War­sza­wy pod hasłem „Tak dla życia”, by przy­po­mnieć o potrze­bie tro­ski o życie czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Poprze­dzi go Msza św. w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o godz. 11.00. Następ­nie uczest­ni­cy mar­szu zgro­ma­dzą się przy Kolum­nie Zyg­mun­ta i przej­dą Kra­kow­skim Przed­mie­ściem do Bazy­li­ki Świę­te­go Krzy­ża. Zapra­sza­my wszyst­kich wier­nych, a szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi do uczestnictwa.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Kry­sty­na Maria Mag­da­le­na Dudzik, l. 87, Gra­ży­na Moczyń­ska, l. 62, Bro­ni­sław Moczul­ski, l. 87