III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 19.03.2017

 1. Z racji dzi­siej­szej III Nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu przy­pa­da­ją­cej w tym roku 19 mar­ca Uro­czy­stość Św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP świę­to­wa­na będzie w Koście­le jutro w ponie­dzia­łek 20 mar­ca. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powszedniego.

 2. Koń­czą się powo­li gło­szo­ne w naszej para­fii kate­che­zy dla mło­dzie­ży i doro­słych, któ­rych cen­trum sta­no­wi keryg­mat. Zachę­ca­my by wyko­rzy­stać czas Wiel­kie­go Postu do słu­cha­nia Sło­wa Boże­go. Zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30, jak rów­nież na inne nabo­żeń­stwa, któ­re spra­wu­je­my w Wiel­kim Poście: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 Lau­de­sy, w piąt­ki o g. 18:00 — Dro­ga Krzy­żo­wa (dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym), w nie­dzie­le o g. 17:00 — Gorz­kie Żale.

 3. Za tydzień w nie­dzie­lę 26 mar­ca zaczy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi ks. kano­nik dr Janusz Stań­czuk, pro­fe­sor Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go w War­sza­wie, redak­tor naczel­ny mie­sięcz­ni­ka „Tak Rodzi­nie”, autor wie­lu ksią­żek dla dzie­ci. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – w śro­dę 29 mar­ca – nasz kościół został włą­czo­ny w cało­dnio­wy pro­gram modli­twy w Wiel­ko­post­nych Kościo­łach Sta­cyj­nych War­sza­wy.

 4. Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert pie­śni pasyj­nych w wyko­na­niu Chó­ru “VOX CORDIS” z Para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w War­sza­wie, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 26 mar­ca po mszy wie­czor­nej oko­ło g. 19.15. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi utwo­ry Bacha, Pale­stri­ny i Sawy. 

 5. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyjaz­da­mi waka­cyj­ny­mi: dla dzie­ci i mło­dzie­ży od 3 do 11 lip­ca oraz wypo­czyn­ko­wym dla doro­słych i rodzin od 14 do 22 sierp­nia pro­si­my o kon­takt z ks. Mar­ci­nem.

 6. Gru­pę Świą­tecz­ną i wszyst­kie oso­by mogą­ce pomóc w przy­go­to­wa­niu wystro­ju Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy pro­si­my o kon­takt z ks. Rober­to. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na kwia­ty i wystrój do Gro­bu Pańskiego.

 7. Ks. Mar­cin zapra­sza dzi­siaj kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia na g. 17:00 na Gorz­kie Żale i o g. 17:30 na spo­tka­nie do sali nad zakrystią.

 8. W tym tygo­dniu w czwar­tek Gru­pa Modli­tew­na O. Pio zapra­sza na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30, po niej spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Do skrzyn­ki na ołta­rzu św. Anto­nie­go moż­na skła­dać inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie modlić się przez wsta­wien­nic­two swe­go Patrona.

 9. W sobo­tę 25 mar­ca — Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. W tym dniu msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. Dzień ten po raz kolej­ny będzie obcho­dzo­ny jako Dzień Świę­to­ści Życia. W naszym koście­le po Mszy św. o g. 17:30 ado­ra­cja z modli­twą o posza­no­wa­nie dla życia czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, po któ­rej będzie moż­na doko­nać ducho­wej adop­cji dziec­ka poczętego.

 10. Nasza para­fia uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Dru­gim celem jał­muż­ny wiel­ko­post­nej będzie zakup zamra­żar­ki dla Domu dla Bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Ofia­ry na te dwa cele moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. Cari­tas naszej Para­fii moż­na też wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku w roz­li­cze­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja jak to zro­bić znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele charytatywne.

 11. W skle­pi­ku są już dostęp­ne świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas i duży wybór kart świątecznych.

 12. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Wacław Karol Dęb­ski, l. 65