13.12.2015 r. – III NIEDZIELA ADWENTU

Wyłączone
  1. Dzi­siaj w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o g. 11:00 pod­czas Mszy św. kard. Kazi­mierz Nycz doko­na sym­bo­licz­ne­go otwar­cia Bra­my Miło­sier­dzia na roz­po­czę­cie Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia w archi­die­ce­zji warszawskiej.
  2. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my para­fial­ne reko­lek­cje adwen­to­we. Popro­wa­dzi je ks. dr Robert Ogrod­nik, histo­ryk, kapłan archi­die­ce­zji lubel­skiej. Otocz­my go naszą modli­twą, pro­śmy Boga, by dał nam wszyst­kim łaskę dobre­go przy­go­to­wa­nia się na Świę­to Boże­go Naro­dze­nia. Nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych nie­dziel­nych oraz w ponie­dzia­łek 13. grud­nia i wto­rek 14 grud­nia o g. 8:00, 17:30 i 18:30. W tym cza­sie księ­ża będą peł­ni­li posłu­gę w kon­fe­sjo­na­łach. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi reko­lek­cyj­nej, aby nie odkła­dać jej na ostat­nią chwi­lę. Na nie­dziel­ne nie­szpo­ry tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na 17:30.
  3. W cza­sie Adwen­tu tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na Msze św. rorat­nie o g. 6:30 ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dzie­ci uczest­ni­czą­ce w Rora­tach po mszach św. zapra­sza­my na małe śnia­da­nie w zakry­stii dla mini­stran­tów przed pój­ściem do szko­ły. Przed rora­ta­mi w kapli­cy jutrz­nia o g. 5:25. W czwart­ki odpra­wia­my rora­ty rów­nież wie­czo­rem — o 17:30, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć rano.
  4. Cari­tas para­fial­na przy­go­to­wu­je w naj­bliż­szy pią­tek 18 grud­nia o g. 12:30 wigi­lię dla bez­dom­nych i ubo­gich. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Dzie­ło to moż­na wes­przeć ofia­rą do skar­bo­ny przy ołta­rzu św. Anto­nie­go lub kupu­jąc świe­ce Cari­tas w kio­sku parafialnym.
  5. Moż­na zaopa­try­wać się w opłat­ki wigi­lij­ne w skle­pi­ku oraz przy wyj­ściu z kościo­ła. Poza kościo­łem opłat­ki na tere­nie para­fii roz­pro­wa­dza pan Mate­usz Pierz­cha­ła – z gru­py mini­stranc­kiej – w tym tygo­dniu: ponie­dzia­łek – Al. Kra­kow­ska od sta­cji PKP Rako­wiec do ul. Hyn­ka, wto­rek — ul. Insta­la­to­rów, Szy­bow­co­wa i Drze­wiec­kie­go, śro­da – ul. 17 Stycz­nia, czwar­tek – ul. Astro­nau­tów, a w sobo­tę – Al. Kra­kow­ska od Hyn­ka do pętli tram­wa­jo­wej, oko­li­ce ul. Baka­lar­skiej, Wago­no­wej, Fajan­so­wej i Hejnałowej.
  6. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „Kolę­dą”. Na począt­ku chce­my odwie­dzić miesz­kań­ców w nowych blo­kach wybu­do­wa­nych na tere­nie naszej para­fii. W śro­dę 16.12. – Al. Kra­kow­ska 291, w czwar­tek 17.12. –Al. Kra­kow­ska 291 A, w pią­tek 18.12 – ul. Insta­la­to­rów 7 S, w sobo­tę 19.12 – ul. Insta­la­to­rów 7 R. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Kolę­dę roz­pocz­nie­my w dni powsze­dnie o 17:00, w sobo­tę o 10:00
  7. Mini­stran­ci przy wyj­ściu z kościo­ła roz­pro­wa­dza­ją sian­ko na stół wigi­lij­ny oraz kalen­da­rze semi­na­ryj­ne. W przy­szłą nie­dzie­lę po mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le odbę­dzie się licy­ta­cja bom­bek z auto­gra­fa­mi zna­nych arty­stów. Zdję­cia bom­bek będą umiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Dochód z aukcji prze­zna­czo­ny jest na fun­dusz mini­stranc­ki. Przed kościo­łem odby­wa się też zbiór­ka na KUL.
  8. Pamię­taj­my w modli­twie o ofia­rach sta­nu wojen­ne­go. Epi­sko­pat Pol­ski zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję zapa­le­nia świec w oknach miesz­kań dzi­siaj o g. 19:30.
  9. Pole­caj­my Bogu w modli­twie naszych para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Iza­be­lę Mik­sza, l. 62 oraz Joan­nę Fra­ser l. 67