Rekolekcje — Adwent 2015

Wyłączone

Reko­lek­cje adwen­towe w naszej para­fii odbę­dą się w dniach 13, 14 i 15 grud­nia. Popro­wa­dzi je ks. dr Robert Ogrod­nik, histo­ryk, reko­lek­cjo­ni­sta, kape­lan byłych więź­nia­rek obo­zu kon­cen­tra­cyj­nego dla kobiet Ravens­brück (czyt. rawens­bruk), kapłan Archi­die­ce­zji Lubelskiej.

Nauki reko­lek­cyj­ne odby­wać się będą w nie­dzie­lę na każ­dej mszy, w ponie­dzia­łek i wto­rek na mszach o godzi­nie g. 8:00, 17:30 i 18:30