Zapraszamy na katechezy

Wyłączone

Katechezy_Franciszek_A_nBóg posłał swe­go Syna na świat nie po to, aby świat potę­pił, ale po to, by świat został przez Nie­go zba­wio­ny (J 3,17)

Kate­che­zy dla doro­słych i młodzieży

zapra­sza­ją ks. Pro­boszcz i katechiści

Pierw­sza katecheza

Ponie­dzia­łek, 11 stycz­nia o 19:30

Następ­ne kate­che­zy 19:30 Ponie­dział­ki i Czwartki