15.11.2015 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Wyłączone
  1. Ofia­ry zbie­ra­ne dzi­siaj na tacę we wszyst­kich kościo­łach prze­zna­czo­ne będą na orga­ni­za­cję Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie w 2016 roku. Przy tej oka­zji chce­my zapro­sić chęt­nych do włą­cze­nia się w to przy­szło­rocz­ne wyda­rze­nie poprzez przy­ję­cie do swo­je­go domu mło­dych piel­grzy­mów uda­ją­cych się na spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym w Kra­ko­wie. Wstęp­nie wia­do­mo, że w naszej para­fii gościć będzie­my mło­dzież z Hisz­pa­nii i Mada­ga­ska­ru. Przy wyj­ściu z Kościo­ła znaj­du­ją się for­mu­la­rze zgło­sze­nio­we. W czwar­tek o g. 19:15 odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie wolon­ta­riu­szy Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, gru­pa cze­ka na nowe oso­by chęt­ne do współpracy.
  2. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. O 17:30 zapra­sza­my na Nieszpory.
  3. Zachę­ca­my do odwie­dza­nia kio­sku para­fial­ne­go, gdzie moż­na nabyć m.in. tygo­dni­ki kato­lic­kie, mie­sięcz­nik Ore­mus, a tak­że książ­kę ks. Krzysz­to­fa Sto­su­ra „Roz­wa­ża­nia adwen­to­we”, a od przy­szłej nie­dzie­li tak­że wigi­lij­ne świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód będzie prze­zna­czo­ny na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną. Kiosk posia­da też duży wybór kart świą­tecz­nych, ksią­żek i upominków.
  4. Od przy­szłej nie­dzie­li roz­pocz­nie­my roz­pro­wa­dza­nie opłat­ków wigi­lij­nych w skle­pi­ku i przy zakry­stii. Poza kościo­łem opłat­ki na tere­nie całej para­fii będzie roz­pro­wa­dzał pan Mate­usz Pierz­cha­ła – z gru­py mini­stranc­kiej – roz­pocz­nie w tym tygo­dniu od uli­cy 1‑ego Sierp­nia. W sobo­tę oko­li­ce uli­cy Mine­ral­nej i Malow­ni­czej. Zachę­ca­my do zaopa­try­wa­nia się w opłat­ki poświę­co­ne i wia­do­me­go pochodzenia.
  5. Jutro comie­sięcz­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w inten­cji dzięk­czyn­nej za dar kano­ni­za­cji Jana Paw­ła II. W przy­szłą nie­dzie­lę po mszy św. o 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryjnego.
  6. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w naj­bliż­szym tygo­dniu: we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, w śro­dę – bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, w czwar­tek — bł. Salo­mei, w pią­tek – św. Rafa­ła Kali­now­skie­go, w sobo­tę – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Maryi Panny.
  7. Pole­caj­my Bogu w modli­twie naszych para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Danu­tę Szym­czak, Annę Szem­la, Woj­cie­cha Zdrojek.