Koncerty z okazji 11 listopada

Wyłączone

Urząd Dziel­ni­cy Wło­chy zapra­sza na kon­cer­ty z oka­zji 11 listo­pa­da. Kon­cer­ty odbę­dą się w dwóch kościo­łach na tere­nie dziel­ni­cy, w koście­le Św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, ul. Ryb­nic­ka 27 i w naszym koście­le para­fial­nym. Poni­żej peł­na treść zaproszenia:

Sza­now­ni Państwo!

Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie zapro­sić Pań­stwa na 2 kon­certy, upa­mięt­nia­ją­ce odzy­ska­nie przez Pol­skę niepodległości.

8 listo­pa­da, godz. 19.00 — kon­cert „Jesz­cze Pol­ska nie zgi­nę­ła póki my żyje­my” w wyko­na­niu War­szaw­skie­go Chó­ru Mię­dzy­uczel­nia­ne­go pod dyrek­cją Tere­sy Grę­ziak; Kościół Św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, ul. Ryb­nic­ka 27.

W pro­gra­mie m.in. pie­śni: Gau­de Mater Polo­nia, Bogu­ro­dzi­ca, Świę­ta miło­ści kocha­nej Ojczy­zny, pie­śni z okre­su Sej­mu Czte­ro­let­nie­go i Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja, Boże coś Pol­skę, Wojen­ko, wojen­ko, Roz­kwi­ta­ły pąki bia­łych róż, Maki, Uła­ni, uła­ni, Pierw­sza Bry­ga­da, Modli­twa do Boga­ro­dzi­cy oraz hymn naro­do­wy „Mazu­rek Dąbrowskiego”,

a tak­że mowy sej­mo­we J. U. Niem­ce­wi­cza, stro­fy „Pana Tade­usza” A. Mic­kie­wi­cza, frag­men­ty prze­mów R. Trau­gut­ta, I. J. Pade­rew­skie­go, wspo­mnie­nia kape­la­na Legio­nów K. Len­czow­skie­go, wspo­mnie­nia i roz­ka­zy J. Pił­sud­skie­go, wiersz F. Konar­skie­go „Pol­ski sztan­dar bojo­wy”, poezje Powsta­nia War­szaw­skie­go i sło­wa o Ojczyź­nie św. Jana Paw­ła II.
Kon­cert popro­wa­dzi aktor Teatru Ram­pa Maciej Gąsiorek. 

 

11 listo­pa­da, godz. 10.00 – Msza Św. w inten­cji ojczy­zny i kon­cert patrio­tycz­ny w wyko­na­niu chó­ru Męskie­go Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go „HARFA” im. Wacła­wa Lach­ma­na pod dyrek­cją Paw­ła Cho­iny; Kościół św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, ul Hyn­ka 4.

W pro­gra­mie m.in. pie­śni: War­sza­wian­ka, Ostat­ni mazur, Wojen­ko wojen­ko, Uła­ni uła­ni, O mój roz­ma­ry­nie, Pie­cho­ta, Marsz I Bry­ga­dy, Boże coś Pol­skę, Rota.

Ser­decz­nie zapraszamy!

file