Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

Wyłączone

Stop Depra­wa­cji Dzie­ci i Młodzieży!

Rodzi­ciel­ska kon­tro­la nad zaję­cia­mi dodat­ko­wy­mi w szkołach

Wobec pla­no­wa­ne­go finan­so­wa­nia przez nie­któ­re samo­rzą­dy (orga­ny pro­wa­dzą­ce szko­ły) zajęć dodat­ko­wych w pla­ców­kach oświa­to­wych ape­lu­je­my do rodzi­ców o czuj­ność i roz­trop­ność. War­to zain­te­re­so­wać się tym, co dzie­je się w szko­łach, jakie­go typu zaję­cia są orga­ni­zo­wa­ne, kto je pro­wa­dzi i jakie tre­ści przekazuje.

Według donie­sień medial­nych, w nie­któ­rych mia­stach Pol­ski od wrze­śnia br. pla­nu­je się wpro­wa­dze­nie (finan­so­wa­nie) edu­ka­cji sek­su­al­nej. Są też takie miej­sca, w któ­rych już reali­zo­wa­na jest tzw. edu­ka­cja anty­dy­skry­mi­na­cyj­na. Przy­po­mi­na­my, że dziec­ko nie może uczest­ni­czyć w żad­nych tego typu zaję­ciach bez wyraź­nej zgo­dy rodzi­ców lub praw­nych opiekunów.

W celu uzy­ska­nia pew­no­ści, że dzie­ci nie wezmą udzia­łu w zaję­ciach, pod­czas któ­rych będą im prze­ka­zy­wa­ne tre­ści nie­zgod­ne z wyzna­wa­nym sys­te­mem war­to­ści oraz wykra­cza­ją­ce poza pod­sta­wę pro­gra­mo­wą obo­wią­zu­ją­cą na danym eta­pie kształ­ce­nia, nale­ży zło­żyć w szko­le spe­cjal­ne oświadczenie.

Wzór takie­go oświad­cze­nia do pobra­nia.

bp Marek Mendyk
Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Wycho­wa­nia Katolickiego
Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

War­sza­wa, 19 sierp­nia 2019 r.