XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.08.2019

  1. Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la mie­sią­ca, po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

  2. Na mszy św. o g. 10:00 żegna­my dzi­siaj ks. Mar­ci­na Sza­tan­ka, któ­ry został mia­no­wa­ny wika­riu­szem w Para­fii Św. Józe­fa w Prusz­ko­wie. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ci­no­wi za trzy­let­nią pra­cę i za zaan­ga­żo­wa­nie w dusz­pa­ster­stwo naszej para­fii. Życzy­my Księ­dzu wie­lu Bożych łask w nowym miej­scu pra­cy. Za tydzień w nie­dzie­lę 1 wrze­śnia powi­ta­my nowe­go wika­riu­sza – ks. Sła­wo­mi­ra Star­kow­skie­go, któ­ry przy­szedł do nas z para­fii Dobre­go Paste­rza w Warszawie.

  3. Z racji koń­ca waka­cji od następ­nej nie­dzie­li 1 wrze­śnia powra­ca­my do cało­rocz­ne­go gra­fi­ku mszy świę­tych w nie­dzie­le i dni powsze­dnie. Dzie­ci zapra­sza­my na mszę świę­tą o g. 11:15 do dol­ne­go kościo­ła. Msza świę­ta za pole­głych w obro­nie Ojczy­zny w rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej odpra­wio­na zosta­nie o g. 11:30. Za tydzień wzno­wi swo­ją dzia­łal­ność rów­nież skle­pik parafialny.

  4. Para­fia przyj­mie oso­bę do pra­cy w zakry­stii. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  5. W ponie­dzia­łek 26 sierp­nia Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

  6. Legion Maryi orga­ni­zu­je 14 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę w ramach Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Legio­nu Maryi. W pla­nie jest rów­nież nawie­dze­nie Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Patron­ki Rodzin w Leśnio­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Kry­sty­na Maria Wierz­ba l. 92, Kry­sty­na Wła­dy­sła­wa Cie­ślak l. 90, Jadwi­ga Bagiń­ska l. 86, Danu­ta Micha­łow­ska l. 94, Kon­stan­ty Fla­go l. 87, Mał­go­rza­ta Agniesz­ka Bary­ła l. 52