BOŻE NARODZENIE – 25.12.2021

  1. W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus Chry­stus przez wia­rę rodzi się w naszych ser­cach, niech przy­no­si nam pokój, siłę i radość, pomi­mo mro­ków pan­de­mii i nie­po­ko­jów tego świa­ta, a Jego zbaw­cza Miłość niech towa­rzy­szy nam w Nowym Roku 2022!

  2. Taca zbie­ra­na w cza­sie Paster­ki zgod­nie z wolą ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zosta­nie prze­zna­czo­na na Dom Samot­nej Mat­ki w Skolimowie.

  3. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w tym roku przy usta­wia­niu cho­inek i szop­ki oraz w przy­go­to­wa­niu świą­tecz­ne­go wystro­ju kościo­ła. Dzię­ku­je­my też Paniom z Legio­nu Maryi za roz­pro­wa­dza­nie opłat­ków przez cały Adwent.

  4. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. w koście­le dol­nym o g. 11:15, któ­ra powró­ci od 6 stycz­nia po feriach świątecznych.

  5. W nie­dzie­lę 26 grud­nia — Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Na mszy świę­tej o g. 11:30 pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzą jubi­le­usze zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa, odno­wią swo­je przy­rze­cze­nia mał­żeń­skie. Wszyst­kim mał­żeń­stwom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia. Niech Wasza wza­jem­na miłość nie­ustan­nie odna­wia się i wzrasta.

  6. Ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie­ste­ty nie może odbyć się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach odbę­dą się od 10 stycz­nia 2022 roku jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re nale­ży zro­bić dro­gą mailo­wą, tele­fo­nicz­ną lub oso­bi­ście, naj­póź­niej do 6 stycz­nia, wcze­śniej zapo­zna­jąc się z pla­nem „kolę­dy”. Oso­by zapra­sza­ją­ce księ­ży do swych domów w dniu umiesz­czo­nym w pla­nie „kolę­dy”, będą zobo­wią­za­ne do zacho­wa­nia odpo­wied­nich warun­ków sani­tar­nych. Dla wszyst­kich, któ­rzy z racji zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go nie zde­cy­du­ją się przy­jąć księ­dza w swo­im domu w wyzna­czo­nym dniu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le miesz­kań­ców wyzna­czo­ne­go sek­to­ra naszej para­fii (to jest kil­ku ulic lub blo­ków) w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” na zgło­sze­nie oraz mszy świę­tych wraz z wyzna­czo­ny­mi sek­to­ra­mi jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

  7. W pią­tek ostat­ni dzień roku kalen­da­rzo­we­go. O g. 17:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no-prze­bła­gal­ne. Msza św. o g. 17:30 z pod­su­mo­wa­niem roku dusz­pa­ster­skie­go. Nie będzie mszy świę­tej o g. 18:30. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nieczynna.

  8. W sobo­tę 1 stycz­nia Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki. Msze świę­te według porząd­ku niedzielnego.

  9. Przy­po­mi­na­my, że ostat­nie dys­po­zy­cje sani­tar­ne ogra­ni­czy­ły ilość osób w kościo­łach do 30%. W naszym koście­le może w związ­ku z tym prze­by­wać jed­no­cze­śnie oko­ło 132 osób, przy czym do licz­by tej nie zali­cza się osób w peł­ni zaszcze­pio­nych. Przy­po­mi­na­my o koniecz­no­ści zakry­wa­nia ust i nosa masecz­ką, zachę­ca­my do przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. na rękę.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Sta­ni­sła­wa Węgrzy­now­ska l. 84, Boże­na Kry­sty­na Cie­miń­ska l. 67, Janusz Wal­de­mar Guber­nat l. 49, Alek­san­dra Ossow­ska l. 88